Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 
Новини и актуална информация

 
ПРОЕКТ „ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА МАРИЦА“
22-05-2015

Удължен срок за набиране на кандидати за заемане на длъжности по проект „общностен център за деца и семейства в община Марица“ до попълване на необходимия брой кандидати за долуописаните позиции. Всички договори, които ще бъдат сключени са граждански. Работното време ще се определя от сформираните по всяка отделна услуга екипи.

Считано от 3 април 2015 г. Световна банка облекчи изискванията за наемане на персонал по проекта за социално включване (псв), с което дава възможност по псв да бъдат наемани за предоставяне на услуги за ранно детско развитие специалисти, които не са държавни служители по смисъла на закона за държавния служител, но са в трудови правоотношения с детски градини и/или ясли, училища, социални услуги и други подобни предприятия и/или институции, финансирани от общинския или държавния бюджет.

Заложените в заданията очаквани резултати са редуцирани на половина имайки предвид крайния срок на договора по проекта 30.09.2015 г. В следствие на това са редуцирани и работните часове за отделните специалисто.
Максималните работните часове предвидени за долуописаните специалисти за седмица са:


ПО ОТНОШЕНИЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СЛЕДНАТА СОЦИАЛНА УСЛУГА:  „ЗДРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ДЕЦА“

I.ЛЕКАР - ПЕДИАТЪР - 20 Ч. СЕДМИЧНО

II. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА -20 Ч. СЕДМИЧНО

 

ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ“ И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА

I. ЛЕКАР - ГИНЕКОЛОГ- 10 Ч. СЕДМИЧНО

II. АКУШЕРКА -10 Ч. СЕДМИЧНО

III. ЮРИСТ -10 Ч. СЕДМИЧНО

IV.ЛЕКАР - ПЕДИАТЪР -20 Ч. СЕДМИЧНО

 

ПО ОТНОШЕНИЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СЛЕДНАТА СОЦИАЛНА УСЛУГА:  „ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ“

I. МЕДИАТОР - 20 Ч. СЕДМИЧНО

II. ПЕДАГОГ -20 Ч. СЕДМИЧНО

 

Крайния срок за подаване на документи е текущ с крайна дата 29.05.2015.

Във връзка с реализирането на проект „ общностен център за деца и семейства в община Марица“, финансиран по проекта за социално включване /заем 7612 bg мбвр/ - сф № рд 09-89/04.07.2011г.

Община Марица , набира документи за назначаване на следните специалисти:

 

ПО ОТНОШЕНИЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СЛЕДНАТА СОЦИАЛНА УСЛУГА:  „ЗДРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ДЕЦА“

I.ЛЕКАР - ПЕДИАТЪР

1. Условия за участие: Кандидатът следва да отговаря на изискванията на:

1.1. Покана за изразяване на интерес;

1.2. Задание за работа и обхват на услугите

2. Документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

2.1. Формуляр за професионална биография /CV/ - по образец;

2.2. Декларация, подписана от кандидата, в която същият декларира, че отговаря на изискванията, поставени в поканата за изразяване на интерес по т.1.1.

2.3. Документи , доказващи необходимото образование и опит на кандидата – дипломи, удостоверения, лицензи, трудови книжки, служебни книжки и др./

II. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

1. Условия за участие: Кандидатът следва да отговаря на изискванията на:

1.1. Покана за изразяване на интерес;

1.2. Задание за работа и обхват на услугите

2. Документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

2.1. Формуляр за професионална биография /CV/ - по образец;

2.2. Декларация, подписана от кандидата, в която същият декларира, че отговаря на изискванията, поставени в поканата за изразяване на интерес по т.1.1.

2.3. Документи , доказващи необходимото образование и опит на кандидата – дипломи, удостоверения, лицензи, трудови книжки, служебни книжки и др./

 

ФОРМИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РОДИТЕЛСКИ УМЕНИЯ“ И „СЕМЕЙНО КОНСУЛТИРАНЕ И ПОДКРЕПА

I. ЛЕКАР - ГИНЕКОЛОГ

1. Условия за участие: Кандидатът следва да отговаря на изискванията на:

1.1. Покана за изразяване на интерес;

1.2. Задание за работа и обхват на услугите

2. Документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

2.1. Формуляр за професионална биография /CV/ - по образец;

2.2. Декларация, подписана от кандидата, в която същият декларира, че отговаря на изискванията, поставени в поканата за изразяване на интерес по т.1.1.

2.3. Документи , доказващи необходимото образование и опит на кандидата – дипломи, удостоверения, лицензи, трудови книжки, служебни книжки и др./

II. АКУШЕРКА

1. Условия за участие: Кандидатът следва да отговаря на изискванията на:

1.1. Покана за изразяване на интерес;

1.2. Задание за работа и обхват на услугите

2. Документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

2.1. Формуляр за професионална биография /CV/ - по образец;

2.2. Декларация, подписана от кандидата, в която същият декларира, че отговаря на изискванията, поставени в поканата за изразяване на интерес по т.1.1.

2.3. Документи , доказващи необходимото образование и опит на кандидата – дипломи, удостоверения, лицензи, трудови книжки, служебни книжки и др./

III. ЮРИСТ

1. Условия за участие: Кандидатът следва да отговаря на изискванията на:

1.1. Покана за изразяване на интерес;

1.2. Задание за работа и обхват на услугите

2. Документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

2.1. Формуляр за професионална биография /CV/ - по образец;

2.2. Декларация, подписана от кандидата, в която същият декларира, че отговаря на изискванията, поставени в поканата за изразяване на интерес по т.1.1.

2.3. Документи , доказващи необходимото образование и опит на кандидата – дипломи, удостоверения, лицензи, трудови книжки, служебни книжки и др./

IV.ЛЕКАР - ПЕДИАТЪР

1. Условия за участие: Кандидатът следва да отговаря на изискванията на:

1.1. Покана за изразяване на интерес;

1.2. Задание за работа и обхват на услугите

2. Документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

2.1. Формуляр за професионална биография /CV/ - по образец;

2.2. Декларация, подписана от кандидата, в която същият декларира, че отговаря на изискванията, поставени в поканата за изразяване на интерес по т.1.1.

2.3. Документи , доказващи необходимото образование и опит на кандидата – дипломи, удостоверения, лицензи, трудови книжки, служебни книжки и др./

 

ПО ОТНОШЕНИЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СЛЕДНАТА СОЦИАЛНА УСЛУГА:  „ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ“

I. МЕДИАТОР

1. Условия за участие: Кандидатът следва да отговаря на изискванията на:

1.1. Покана за изразяване на интерес;

1.2. Задание за работа и обхват на услугите

2. Документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

2.1. Формуляр за професионална биография /CV/ - по образец;

2.2. Декларация, подписана от кандидата, в която същият декларира, че отговаря на изискванията, поставени в поканата за изразяване на интерес по т.1.1.

2.3. Документи , доказващи необходимото образование и опит на кандидата – дипломи, удостоверения, лицензи, трудови книжки, служебни книжки и др./

II. ПЕДАГОГ

1. Условия за участие: Кандидатът следва да отговаря на изискванията на:

1.1. Покана за изразяване на интерес;

1.2. Задание за работа и обхват на услугите

2. Документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

2.1. Формуляр за професионална биография /CV/ - по образец;

2.2. Декларация, подписана от кандидата, в която същият декларира, че отговаря на изискванията, поставени в поканата за изразяване на интерес по т.1.1.

2.3. Документи , доказващи необходимото образование и опит на кандидата – дипломи, удостоверения, лицензи, трудови книжки, служебни книжки и др./