Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 

 

Информация за разпределението на средствата по училища и по компоненти на формулите утвърдени със Заповед №РД-09-182 от 13.02.2015 г. на кмета на община Марица.

2015-03-12


Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на общински план за развитие на община „Марица"

 

 


 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА "МАРИЦА" ЗА 2015г.

 


 

 

Текущото изпълнение на бюджет на Община "Марица" към 30.06.2014 г.

2014-09-05


 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА "МАРИЦА" ЗА 2013Г.


 


Годишен финансов отчет на читалищата на територията на Община "Марица"за отчетната 2013г., съгласно чл.40 ал.1 т.3 от  Закона за счетоводството

 

2014-06-11


Отчет на бюджет 2013г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община „Марица” за периода 01.01.2013-31.12.2013

Отчет за състоянието на общинския дълг за 2013г.

Годишен отчет на сметките за средства от ЕС за 2013г.

2014-03-20


 

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА "МАРИЦА" ЗА 2014г.

 


 

Формули за разпределение на средствата получени по ЕРС за 2014 г. между училища, детски градини и Правила за промени в разпределението на средствата между училища и детски градини при изменение на компонентите на формулата за 2014 г.

 

Информация за разпределението на средствата по училища и по компоненти на формулите утвърдени със Заповед №РД-09-152 от 20.02.2014 г. на кмета на община Марица.


Годишен финансов отчет на читалищата на територията на Община "Марица"за отчетната 2012г., съгласно чл.40 ал.1 т.3 от  Закона за счетоводството

 

 


 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА "МАРИЦА" ЗА 2012Г.

 


Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на община „Марица”

2013-07-05

 


Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общински план за развитие на община "Марица"- 2005-2015г. за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

 

2013-03-06


Проектобюджет 2013г.

 

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община "Марица" за периода 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

 

Годишен отчет на извънбюджетните сметки и фондове на община "Марица" за периода 01.01.2012г. до 31.12.2012г.

 

Предложение за бюджет на община "Марица" за 2013г.


 

СПОРТЕН КАЛЕНДАР ЗА 2013Г.

 


 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА "МАРИЦА" ЗА 2011Г.

 


 

Годишен финансов отчет на читалищата на територията на Община "Марица"за отчетната 2011г., съгласно чл.40 ал.1 т.3 от  Закона за счетоводството.

Населено място

Народно читалище

Отчет

Бенковски

"Васил Левски"

отвори

Войводиново

"Виделина"

отвори

Войсил

"Христо Ботев"

отвори

Граф Игнатиево

"Изгрев"

отвори

Динк

"Просвета"

отвори

Костиево

"Никола Вапцаров"

отвори

Крислово

"Просвета"

отвори

Маноле

"Просвета"

отвори

Манолско Конаре

"Пробуда"

отвори

Радиново

"Отец Паисий"

отвори

Рогош

"Изгрев"

отвори

Скутаре

"Светлина"

отвори

Строево

"Пробуда"

отвори

Трилистник

"Йордан Колев"

отвори

Труд

"Светлина"

отвори

Царацово

"Дядо Иван Арабаджията"

отвори

Ясно поле

"Васил Левски"

отвори

Пловдив Сдружение "Марица" отвори