Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

ЗА ПРИХОДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ОТ 01.01.2012г.

 

Вид приход IBAN сметка Код за плащане
Окончателен годишен/патентен/ данък BG09CREX92608415816100 44 14 00
Данък върху недвижимите имоти BG09CREX92608415816100 44 21 00
Данък върху наследствата BG09CREX92608415816100 44 22 00
Данък върху превозните средства BG09CREX92608415816100 44 23 00
Такса битови отпадъци BG09CREX92608415816100 44 24 00
Данък при придобити имущества по дарение и възмезден начин BG09CREX92608415816100 44 25 00
Туристически данък BG09CREX92608415816100 44 28 00
Други данъци BG09CREX92608415816100 44 34 00
Вноски по приходи от общински предприятия и институции BG09CREX92608415816100 44 37 00
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция BG09CREX92608415816100 44 40 00
Приходи от наеми на имущество BG09CREX92608415816100 44 41 00
Приходи от наеми земя BG09CREX92608415816100 44 42 00
Приходи от лихви по текущи банкови сметки BG09CREX92608415816100 44 43 00
Приходи от лихви по срочен депозит BG09CREX92608415816100 44 44 00
Дивидент BG09CREX92608415816100 44 48 00
Конфискувани средства и приходи от продажба на конфискувани вещи BG09CREX92608415816100 44 49 00
Дарения, помощи и други безвъзмездни суми от страната BG09CREX92608415816100 44 51 00
Дарения, помощи и други безвъзмездни суми от чужбина BG09CREX92608415816100 44 52 00
Приходи от продажби на ДМА BG09CREX92608415816100 44 55 00
Приходи от продажба на земя BG09CREX92608415816100 44 56 00
Приходи от концесии BG09CREX92608415816100 44 57 00
Приходи от ликвидация на общ. предприятия BG09CREX92608415816100 44 58 00
Приходи от продажба на нематериални активи BG09CREX92608415816100 44 59 00
Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обещетения и начети събирани от общината BG09CREX92608415816100 44 65 00
Други неданъчни приходи BG09CREX92608415816100 44 70 00
Такси за технически услуги BG09CREX92608415816100 44 80 01
Такси за ползване на детски градини BG09CREX92608415816100 44 80 02
Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването BG09CREX92608415816100 44 80 03
Такси за ползване на лагери и други по социален отдих BG09CREX92608415816100 44 80 04
Такси за ползване на дом. соц. патронаж и други социални услуги BG09CREX92608415816100 44 80 05
Такса за добив на кариерни м-ли BG09CREX92608415816100 44 80 06
Такси за административни услуги BG09CREX92608415816100 44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и други BG09CREX92608415816100 44 80 08
Такси за ползване на полудневна детска градина BG09CREX92608415816100 44 80 09
Такси за ползване на общежития и др. BG09CREX92608415816100 44 80 10
Такси за гробни места BG09CREX92608415816100 44 80 11
Такси за притежаване на куче BG09CREX92608415816100 44 80 13
Други общински такси BG09CREX92608415816100 44 80 90
Приходи от такси за общините по закона за опазване на околната среда BG09CREX92608415816100 44 80 81
BIC код на ТБ ТОКУДА БАНК АД-КЛОН ПЛОВДИВ- CREXBGSF