Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТ 11845.52.1 - Рангел Костадинов Костадинов, Еленка Николова Дачева, Павел Рангелов Георгиев, Николай Рангелов Георгиев

за с. Войводиново

Уведомяваме Ви, че със заповед РД-09-511/24.04.2015г. е одобрен проект на ПУП-ПРЗ за ПИ 11845.52.2, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и образуване на УПИ за Цех за метални елементи, склад за промишлени стоки и офис в землището на с.Войводиново, местност Дуковица.

Преписката е на разположение за разглеждане в Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Жалбите и протестите се подават чрез органа чийто акт се обжалва , съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14- дневен срок от получаване на съобщението.

На основание чл.61, ал.З от АПК.

2015-05-21


О Б Я В А

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)

уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 70-00-358 от 14. 05.2015г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от „СТОК БРИДЪР“ЕООД, представлявано от Анна-Мария Петрова, с адрес: гр. София, р-н „Триадица“, ж.к. „Манастирски ливади“ Б-64, вх.А за инвестиционно предложение: «Изграждане на овцевъден комплекс“ в имот № 12019.9.290, землище на с.Войсил, община Марица.

 Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 18.05.2015г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес:

гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица” в посочения срок.

2015-05-19

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ:

69874.501.211 - Сашо Георгиев Нанков

за с. Строево

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХУ1П-210 от кв.32 по действащия регулационен план на с.Строево, обл.Пловдив, с цел привеждане в съответствие на дворищно регулационната линия с кадастралната между УПИ XVIII-210 и УПИ XVII-211 от кв.32 по плана на с.Строево.

Преписката е на разположение за разглеждане в Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Съгласно чл.128,ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението може да направите писмени възражения по проекта до Община "Марица"-Пловдив.

На основание чл.61, ал.З от АПК.

Линк към обявлението

2015-05-19

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ


ДО СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ:

11845.16.22-Бойко Илиев Бойко в

за с. Войводиново

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект на ПУП-ПРЗ и схеми към него на част от ПИ №11845.16.21 по кадастралната карта на с.Войводиново, област Пловдив за промяна на предназначението на част от земеделска земя и образуването на УПИ 1-16.21 - промишлен склад и офис.

Преписката е на разположение за разглеждане в Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Съгласно чл.128,ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението може да направите писмени възражения по проекта до Община "Марица"-Пловдив.

На основание чл.61, ал.З от АПК.

Линк към обявлението

2015-05-05

 


 

 

О Б Я В А

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.) уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 70-00-296 от 27. 04.2015г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от „Арнаудов 7“ООД, представлявано от Димчо Арнаудов и Венцислав Цанев за инвестиционно предложение: «Изграждане на овцевъден комплекс“ в имоти № 12019.8.113, 12019.8.112, землище на с.Войсил.       

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 29.04.2015г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес:

гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица” в посочения срок.

2015-04-29


 

Протокол от работата на комисията във връзка с наемане на мери и пасища от Общинския поземлен фонд по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Граф Игнатиево

Протокол от работата на комисията във връзка с наемане на мери и пасища от Общинския поземлен фонд по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец

Протокол от работата на комисията във връзка с наемане на мери и пасища от Общинския поземлен фонд по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ясно поле

Протокол от работата на комисията във връзка с наемане на мери и пасища от Общинския поземлен фонд по кадастралната карта и кадастрали ите регистри на с. Войсил

2015-04-29


 

Заповед № РД-03-463 от 20.04.2015 г.

2015-04-20

 


 

О Б Я В А

 

Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА в съответствие с чл. 124а, ал. 1 ЗУТ е изработен проект на ПУП – парцеларен план (ПП) съгласно чл. 108, ал. 5, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ във връзка с провеждане на процедура по утвърждаване на трасе на разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на Община „Марица“, землища на с. Царацово и с. Радиново, към обект: „Газоснабдяване на Община „Марица“, подобект: „Отклонение от разпределителни газопроводи извън границата на урбанизираната територия на община „Марица“ – клон 2 – Етап 2015“, преминаващ през имоти по кадастралната карта на с. Царацово, община „Марица“, област Пловдив. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, стая 408, и може да се разгледа от заинтересуваните лица, които в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.

2015-04-16

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ДО СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ:

47113.502.15 - Тодорка Димитрова Трифонова

за с. Манолско Конаре

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект на ПУП-ПРЗ в обхват: УПИ 1-16 от кв. 17 по регулационния план на с.Манолско Конаре, с цел образуването на два нови УПИ 1-502.760 и XVIII- 502.761.

Преписката е на разположение за разглеждане в Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Съгласно чл.128,ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението може да направите писмени възражения по проекта до Община "Марица"-Пловдив.

На основание чл.61, ал.З от АПК.

Линк към обявлението

2015-04-15

 


 

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V общ., кв.91, по плана на с. Труд, Община „Марица", като:

1.) В част регулации: Променя се отреждането на V общ. и се образува нов УПИ V 501.1773 - за църква, по означените с червен, син и зелен цвят линии, зачертавания, надписи.

2.) В част застрояване: В новообразувания УПИ V 501.1773 — за църква се предвижда ново, ниско, свободно, основно застрояване, по означените с червен цвят линии на затрояване, коти в черно и устроиствени показатели за зона Жм /Пзастр.<60%; Кинт<1,2; Позел.>40%/, съгласно матрицата, означена в син цвят.

Виж пълния текст на заповедта

2015-04-08


О Б Я В А

 

            На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)

уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 70-00-254 от 01. 04.2015г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от „СЕНСОР-Д“ООД за инвестиционно предложение: «Изграждане на предприятие за производство на кожи“ в имот № 03839.37.20, 03839.37.29, 03839.37.30, местност „Стар Беглик“  в землището на с. Бенковски. 

 Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 02.04.2015г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес:

             гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица” в посочения срок.

2015-04-03

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ:

11845.52.1 - Рангел Костадинов Костадинов 11845.52.12 - Ангел Иванов Башкехайов 11845.52.14 - Георги Макавеев Цилов 11845.52.16 - Димитър Николов Попов за с. Войводиново

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект на ПУП-ПРЗ за ПИ 11845.52.2, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и образуване на УПИ за Цех за метални елементи, склад за промишлени стоки и офис в землището на с.Войводиново, местност Дуковица.

Преписката е на разположение за разглеждане в Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Съгласно чл.128,ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението може да направите писмени възражения по проекта до Община "Марица"-Пловдив.

На основание чл.61, ал.З от АПК.

Линк към обявлението

2015-03-31

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ДО СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ №78080.119.11

Марина Маринова Петкова - Синджирлиева / наследница на Величка Велчева Петкова / за с. Царацово

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект на ПУП-ПРЗ и схеми към него за поземлени имоти №78080.119.17 и №78080.119.18, местност „Баткън" по кадастралната карта на с.Царацово, област Пловдив за промяна на предназначението на земеделска земя и образуването на УПИ 119.17-склад за селскостопанска продукция и УПИ 119.18- склад за селскостопанска продукция.

Преписката е на разположение за разглеждане в Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Съгласно чл.128,ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението може да направите писмени възражения по проекта до Община "Марица"-Пловдив.

На основание чл.61, ал.З от АПК.

Линк към обявлението

2015-03-23

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ


ДО СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ:

62858.19.62 — Верислава Георгиева Тодорова

за с. Рогош

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект на ПУП-ПРЗ за ПИ 62858.19.62, местност „Кераните" по кадастралната карта на с.Рогош, област Пловдив и образуване на УПИ 19.63 - цех за сглобяване на велосипеди.

Преписката е на разположение за разглеждане в Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Съгласно чл.128,ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението може да направите писмени възражения по проекта до Община "Марица"-Пловдив.

На основание чл.61, ал.З от АПК.

Линк към обявлението

2015-03-23

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ №78080.76.4

Виолета Стоянова Исова

/наследници на Петър Василев Русев/

за с. Царацово

Уведомяваме Ви, че със заповед РД-09-201/19.02.2015г. на Кмета на Община "Марица" е одобрен проект на ПУП-ПРЗ и схеми към него в обхвата на поземлен имот №78080.76.5, №78080.76.6 и №78080.76.10 по кадастралната карта на с. Царацово, област Пловдив за промяна на предназначението на земеделска земя и образуването на УПИ 76.263-производство и складиране на пластмасови изделия и инструментална екипировка.

/.../

Виж цялото съдържание на обявлението

2015-03-21


 О Б Я В А

 

            На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)

уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 70-00-210 от 16. 03.2015г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от „АНДИ-Л“ЕООД със седалище: с. Труд, ул. „Карловско шосе“ № 16Б за инвестиционно предложение: «Изграждане на 4 (четири) броя тръбни кладенци с дълбочина 20 м., всеки един. Един брой ТК - черпеш и три броя ТК – нагнетателни“. Подземните води от тях ще се използват за отопление и охлаждане на търговска база собственост на „Анди-Л“ ЕООД “ в имот № 73242.224.145 в землището на с. Труд.  

 Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 21.03.2015г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес:

гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица” в посочения срок.

2015-03-20

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ДО СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ:

66915.28.10 - Ивайло Тодоров Атанасов

за с. Скутаре

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект на ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ 66915.28.71 и ПИ 66915.28.65 по кадастралната карта на с.Скутаре, област Пловдив и образуване на нов УПИ 1-110 стопански и складови дейности, масив 28, местност „Хаджи могила".

Преписката е на разположение за разглеждане в Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Съгласно чл.128,ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението може да направите писмени възражения по проекта до Община "Марица"-Пловдив.

На основание чл.61, ал.З от АПК.

Линк към обявлението

2015-03-20

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

ДО СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ:

03839.35.60 - „Мотокомерс" ЕООД за с. Бенковски

Уведомяваме Ви, че със заповед РД-09-235/27.02.2015г.е одобрен проект за ПУП-ПРЗ в обхвата на част от УПИ 035038-складова база за хранителни продукти /ПИ 03839.35.59/, УПИ 03839.35.47- за транспорт и част от ПИ 03839.35.106 в масив 35, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя и образуване на нов УПИ 35.110-складова база за петролни продукти по КК на с.Бенковски.

Преписката е на разположение за разглеждане в Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Жалбите и протестите се подават чрез органа чийто акт се обжалва , съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14- дневен срок от получаване на съобщението.

На основание чл.61, ал.З от АПК

Линк към обявлението

2015-03-16

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС, в съответствие с влязла в сила Заповед № РД-09-681 от 14.06.2012 год. на Кмета на Община „Марица“, с която e одобрено изменение на ПУП –ПРЗ и РУП за имоти от масив № 20, 28 и 141, находящи се в местността „Три могили“, землището на с. Царацово и с която се предвижда изграждането на обект, публична общинска собственост – инфраструктура за второстепенни улици, а именно: УПИ – 20.17 – инфраструктура, УПИ – 28.79 – инфраструктура, УПИ – 141.401 – инфраструктура и УПИ – 28.80 – инфраструктура и с оглед реализирането на горепосочените обекти Кметът на Община „Марица“  уведомява собствениците за предстоящо принудително отчуждаване на следните недвижимите имоти:

1.Поземлен имот с идентификатор № 78080.20.17 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменени със Заповед № КД-14-16-1502/02.11.2012 г. на Началника на СГКК- Пловдив, местност „Три могили”, с площ от 2 537 кв.м., трайно предназначение на територията – „Земеделска“, начин на трайно ползване - „За второстепенна улица”, /стар идентификатор: 78080.20.1/, номер по предходен план – 20.1,2,9, съседи: поземлен имот с идентификатор № 78080.20.14, 78080.141.1, 78080.20.15, 78080.20.8, 78080.20.12, 78080.29.71, 78080.20.16, 78080.28.70. Равностойното паричното обезщетение е определено в съответствие разпоредбите на чл. 22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка, изготвена от независим оценител за поземления имот в размер на 35 518 лв. (тридесет и пет хиляди петстотин и осемнадесет лева) с ДДС. Поземленият имот ще се отчужди, ведно с подобренията в него. На основание чл. 22, ал. 13 от ЗОС дължимото обезщетение за подобренията възлиза на 167 055 лв. (сто шестдесет и седем хиляди и петдесет и пет лева) с ДДС.

2.Поземлен имот с идентификатор № 78080.28.79 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменени със Заповед № КД-14-16-1502/02.11.2012 г. на Началника на СГКК- Пловдив, местност „Три могили”, с площ от 328 кв.м., трайно предназначение на територията – „Земеделска“, начин на трайно ползване - „За второстепенна улица”, /стар идентификатор 78080.28.23/, номер по предходен план – 28.23, съседи: поземлен имот с идентификатор № 78080.141.1, № 78080.28.22, 78080.28.78, 78080.28.24. Равностойното паричното обезщетение е определено в съответствие разпоредбите на чл. 22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка, изготвена от независим оценител за поземления имот в размер на 4 264 лв. (четири хиляди двеста шестдесет и четири лева) с ДДС.

3.Поземлен имот с идентификатор № 78080.141.401 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменени със Заповед № КД-14-16-1502/02.11.2012 г. на Началника на СГКК- Пловдив, местност „Три могили”, с площ от 493 кв.м., трайно предназначение на територията – „Земеделска“, начин на трайно ползване - „За второстепенна улица”, /стар идентификатор 78080.141.76/, номер по предходен план – 141.76, съседи: поземлен имот с идентификатор № 78080.141.3, № 78080.141.10, 78080.141.402, 78080.141.75, 78080.141.400. Равностойното паричното обезщетение е определено в съответствие разпоредбите на чл. 22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка, изготвена от независим оценител за поземления имот в размер на 23 664 лв. (двадесет и три хиляди шестстотин шестдесет и четири лева) с ДДС. Поземленият имот ще се отчужди, ведно с подобренията в него. На основание чл. 22, ал. 13 от ЗОС дължимото обезщетение за подобренията възлиза на 64 073 лв. (шестдесет и четири хиляди седемдесет и три лева) с ДДС.

Собственик на гореописаните имоти по т. 1, 2 и 3 е ”Сенсор – Д” ООД.

4.Поземлен имот с идентификатор № 78080.28.80 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, одобрени със Заповед № РД-18-78/05.12.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК-София, изменени със Заповед № КД-14-16-1502/02.11.2012 г. на Началника на СГКК- Пловдив, местност „Три могили”, с площ от 8 781 кв.м., трайно предназначение на територията – „Земеделска“, начин на трайно ползване - „За второстепенна улица”, /стар идентификатор 78080.28.40/, номер по предходен план – 1,4,20, 25,28, съседи: поземлен имот с идентификатор № 78080.28.82, № 78080.28.91, 78080.28.72, 78080.28.24, 78080.28.90, 78080.141.1, 78080.28.89, 78080.28.88, 78080.28.75, 78080.28.84, 78080.28.85, 78080.28.70, 78080.28.86, 78080.28.87, 78080.28.6, 78080.28.36, 78080.28.42, 78080.27.69, 78080.28.74, 78080.140.5, 78080.28.92. Равностойното паричното обезщетение е определено в съответствие разпоредбите на чл. 22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка, изготвена от независим оценител за поземления имот в размер на 131 715 лв. (сто тридесет и една хиляди седемстотин и петнадесет лева) с ДДС. Поземленият имот ще се отчужди, ведно с подобренията в него. На основание чл. 22, ал. 13 от ЗОС дължимото обезщетение за подобренията възлиза на 283 678 лв. (двеста осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и осем лева) с ДДС.

Собственици на гореописания имот по т. 4 са ”Сенсор – Д” ООД и ”Сенсор – С” ООД.

Равностойното паричното обезщетение е определено в съответствие разпоредбите на чл. 22 от ЗОС и §1 от ДР на ЗОС, съгласно оценка, изготвена от независим оценител за поземления имот в размер на 131 715 лв. (сто тридесет и една хиляди седемстотин и петнадесет лева) с ДДС. Поземленият имот ще се отчужди, ведно с подобренията в него. На основание чл. 22, ал. 13 от ЗОС дължимото обезщетение за подобренията възлиза на 283 678 лв. (двеста осемдесет и три хиляди шестстотин седемдесет и осем лева) с ДДС и е разпределена както следва:

 За „Сенсор-С” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, „Югоизточна промишлена зона”, ул. „инж. Асен Йорданов” № 7, представлявано от Пламен Цветков Панчев и Арон Самуил Герон – заедно, ЕИК: 115826556 е в размер на 8 088 лв.(осем хиляди осемдесет и осем лева) с ДДС.

За „Сенсор-Д” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, „Югоизточна промишлена зона”, ул. „инж. Асен Йорданов” № 7, представлявано от Пламен Цветков Панчев,  ЕИК: 131457215 е в размер на 407 305 лв.(четиристотин и седем хиляди триста и пет лева) с ДДС.

2015-03-16

 


 

О Б Я В А

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)

уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 70-00-191 от 11. 03.2015г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от ЕТ „Прекос - София Димитрова“ за изграждане на обект: «Център за агрономично обслужване-офис, шоурум и склад за препарати за растителна защита“ в ПИ №11845.52.7, местност „Дуковица“ в землището на с.Войводиново.      

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 16.03.2015г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес:

гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица” в посочения срок.

 2015-03-16

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ:

35300.12.104 - Никола Иванов Гюров 35300.12.53 - „Ирел Строй Енд Проджект" ЕООД

за с. Калековец

Уведомяваме Ви, че със заповед РД-09-105/27.01.2015г. е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 35300.12.103 по КК на с.Калековец, обл.Пловдив, от който се образува УПИ 12.118-складова и търговска дейност.

Преписката е на разположение за разглеждане в Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Жалбите и протестите се подават чрез органа чийто акт се обжалва , съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14- дневен срок от получаване на съобщението.

На основание чл.61, ал.З от АПК.

Линк към обявлението

2015-03-16

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ:

73242.501.380 - Росица Неделчева Бойчева

за с. Труд

Уведомяваме Ви, че със заповед РД-09-135/04.02.2015г.е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват: УПИ Х-1143, XII-1143 и ХХ-1143 от кв.7О по регулационния план на с.Труд, област Пловдив, с цел образуването на нов УПИ и промяна на отреждането за жилищно строителство и обществено и делово обслужване.

Преписката е на разположение за разглеждане в Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Жалбите и протестите се подават чрез органа чийто акт се обжалва , съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14- дневен срок от получаване на съобщението.

На основание чл.61, ал.З от АПК.

Линк към обявлението

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ:

17806.20.40 -Даниела Павлова Сръчкова, Румен Павлов Сръчков

за с. Граф Игнатиево

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект на ПУП-ПРЗ за ПИ №17806.20.18 по кадастралната карта на с.Граф Игнатиево, област Пловдив за промяна на предназначението на земеделска земя , с цел образуване на УПИ 20.185 — газоизмервателна станция и УПИ 20.461 -газово стопанство-депо модули.

Преписката е на разположение за разглеждане в Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Съгласно чл.128,ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението може да направите писмени възражения по проекта до Община "Марица"-Пловдив.

На основание чл.61, ал.З от АПК.

Линк към обявлението

2015-03-11

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ:

03839.37.40 - „Викинг БГ" ООД

03839.37.46 - Атанас Трифонов Кръстев, Пенка Колева Кръстева

за с. Бенковски

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект на ПУП-ПРЗ за ПИ 03839.37.23, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя като разширение на УПИ ХШ-37.47- производствени и складови дейности и образуване на нов УПИ ХШ-37.62-цех за метални изделия -производство на нестандартно оборудване по КК на с.Бенковски.

Преписката е на разположение за разглеждане в Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Съгласно чл.128,ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението може да направите писмени възражения по проекта до Община "Марица"-Пловдив.

На основание чл.61, ал.З от АПК.

Линк към обявлението

2015-03-11

 


 

З А П О В Е Д 

№ РД -09-228

26.02.2015 г., гр. Пловдив

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за горите /ЗГ/, във вр. с чл. 124 от ЗГ и постъпили писма в деловодството на общината с вх. № 60-00-2/02.02.2015 г. от Директора на ТП „Държавно горско стопанство „Пловдив”; вх. № 60-00-3/02.02.2015 г. от Директора на ТП „Държавно ловно стопанство „Тракия“ и предложения от кметовете по населени места на територията на Община „Марица“

Н А Р Е Ж Д А М:

І. Забранявам пашата на селскостопански животни във всички горски територии в селата Трилистник и Калековец, които попадат в държавния ловно стопански район „Чекерица” /ЗЗ „Трилистник” и ЗЗ „Река Стряма” по поречието на р. Стряма и м. „Чекерица” /.

ІІ. Забранявам пашата на селскостопански животни в отделите и подотделите по ЛУП 2009 год. на ТП ”ДГС - Пловдив” по землища, както следва :

-Землище с.Бенковски - отдел 15 с подотдели з, 2,

представляващ поземлен имот № 03839.20.1.

-Землище с.Граф Игнатиево – отдел 17 с подотдели о, п, р, с, т, у, ф, ю, я,

представляващ поземлени имоти с номера:

 17806.1.100; 17806.1.101; 17806.47.7; 17806.47.100.

-Землище с.Костиево – отдел 163 с подотдели д, з, и, к, л, н, п, т, ф,

представляващ поземлени имоти с номера:

38950.13.546;38950.14.537;38950.33.347;38950.33.386;38950.34.56;38950.45.526; 38950.50.1; 38950.50.426;38950.50.427;38950.52.1;38950.70.243.

-Землище с.Маноле – отдел 158 с подотдели а, и, ж, к, б, в, р,

представляващ поземлени имоти с номера:

47086.6.13; 47086.6.33; 47086.7.37; 47086.22.207; 47086.22.230; 47086.22.232.

-Землище с.Рогош – отдел 162 с подотдели х, ш, 5, е, ж, з, и, 1,

представляващ поземлени имоти с номера:

62858.70.588; 62858.70.590; 62858.70.594; 62858.70.595; 62858.70.600; 62858.70.602.

-Землище с.Труд – отдел 16 с подотдели ж, и, л, к, п, ш, е1, и1, н1, п1, р1, с1, х1, ш1, ю1, 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 31,

представляващ поземлени имоти с номера:

73242.30.25;73242.702.12; 73242.702.13; 73242.703.36; 73242.705.12; 73242.708.27; 73242.708.28; 73242.709.4; 73242.710.3; 73242.712.6; 73242.715.14; 73242.715.17; 73242.716.7; 73242.717.32; 73242.717.34; 73242.720.74; 73242.720.75; 73242.720.78.

ІІІ. Забранявам пашата на селскостопански животни в общински горски територии: по ЛУП 2009 год. на ТП ”ДГС - Пловдив”, попадащи в Натура 2000 и местообитания на птици по землища, както следва :

-Землище с. Строево – отдел 15 с подотдел 1,

представляващ поземлен имот № 69874.57.34.

-Землище с. Царацово – отдел 15, с подотдел а, отдел 611 с подотдели а, 1,

представляващи поземлени имоти с номера:

 78080.94.226; 78080.113.1; 78080.137.218.

- Землище с. Войсил -  поземлен имот № 12019.26.496

-Землище с. Граф Игнатиево – отдел 17 с подотдели о,ч, ф, ц,щ, 2,

представляващ поземлени имоти с номера:

17806.47.112-местообитания;17806.47.1-местообитания; 17806.47.102-местообитания; 17806.47.934-местообитания.

 -Землище с. Костиево – отдел 163 с подотдели е, 6, 3, ж, 7, 5, п,

представляващ поземлени имоти с номера:

38950.14.41-Натура 2000; 38950.14.441-Натура 2000; 38950.50.533-Натура 2000; 38950.50.536-Натура 2000; 38950.51.3-местообитания.

 -Землище с. Маноле – отдел 158 с подотдели б,в,г,е,з,к,н,о,п,р,с,3; отдел 159 с подотдели б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11; отдел 161, подотдел 1, 3, д, е, 4; а,б,в,г,д; отдел 160 с подотдели а,в,г,д,е,ж,з,1,2,

представляващи поземлени имоти с номера:

47086.22.206 - местообитания; 47086.50.122 - местообитания; 47086.50.125 -местообитания; 47086.50.126 - местообитания; 47086.65.1 - местообитания; 47086.65.2-местообитания.

 -Землище с. Рогош – отдел 610 с подотдели  4, 3, 6, 2; отдел 162 с подотдели  6, 10, ю, а,

представляващи поземлени имоти с номера:

62858.11.580 - местообитания; 62858.12.582 - местообитания; 62858.30.307 -местообитания; 62858.30.586 - местообитания; 62858.32.398 - местообитания; 62858.32.400 - местообитания; 62858.48.547 - местообитания; 62858.70.587 -местообитания; 62858.70.601 - местообитания

ІV. Забранявам пашата на селскостопански животни без пастир в горски територии.

V. Забранявам нощната паша на селскостопански животни в горски територии.

VІ. Забранявам пашата на дребен рогат добитък-кози в горски територии.

VІІ. Забранявам пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м.

VІІІ. Забранявам пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване.

ІХ. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на кметовете по населени места.

Х. При установяване на нарушения по прилагането на настоящата заповед следва кметовете на кметства, на основание чл. 274, ал. 1, т. 3 от Закона за горите да съставят актове за установяване на административни нарушения.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на съответните лица за сведение и изпълнение.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица”

2015-03-06

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

До СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ

73242.501.1516

за с. ТРУД

Уведомяваме Ви, че със заповед РД - 09 - 135 / 04.02.2015г. е одобрен Проект за изменение на подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ X - 1143, УПИ ХП-1143 и УПИ XX - 1143, кв.70, по плана на с. Труд, Община „Марица", област Пловдив, с цел образуването на нов УПИ и промяна на отреждането - жил. строителство, обществено обслужващи и складови дейности, с.Труд община Марица, област Пловдив

Преписката е на разположение за разглеждане в  Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Жалбите и протестите се подават чрез органа чийто акт се обжалва , съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14- дневен срок от получаване на съобщението.

На основание чл.61,ал.З от АПК.

Линк към обявлението

2015-02-25


 

О Б Я В А

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)

уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 53-01-51 от 17. 02.2015г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от „СЕНСОР-С“ООД и „СЕНСОР-Д“ООД за изграждане на обект: «Изграждане на промишлено-търговска зона“ в ПИ №03839.37.29, 03839.37.20 и 03839.37.30, местност „Стар Беглик“ в землището на с.Бенковски.        

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 20.02.2015г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес:

гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица” в посочения срок.

 


 

О Б Я В А

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)

уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 94-01-132 от 18. 02.2015г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от Спаска Петрова Аргирова от с.Войсил за изграждане на обект: «Складово-производствена дейност-склад за фураж и открит паркинг за селскостопанска техника“ в ПИ №12019.23.13, местност „Край селото“ в землището на с.Войсил.       

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 20.02.2015г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес:

гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица” в посочения срок.

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община „Марица“-област Пловдив със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. “Марица” № 57 А,  тел. 032/907 800 във връзка с чл. 4, ал. 1,2 и 3 от Наредбата за реда за управление на горските територии - общинска собственост на Община „Марица”

ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ  


служител за длъжността Младши експерт - лесовъд

 • Кратко описание на длъжността:

      Младши експерт – лесовъд: Подпомага кмета на общината в осъществяването на управлението, организацията, опазването, координацията и контрола в горските територии - общинска собственост, както и в такива, предоставени на общината за управление. Осъществява непосредствен контрол по прилагане на Закона за горите по отношение на всички дейности в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти. Осъществява контролните си функции под прякото ръководство на Кмет на общината. Организира и контролира работата в горските територии, предотвратява и установява нарушения на разпоредбите на Закона за горите /ЗГ/, Правилника за прилагане на ЗГ /ППЗГ/, Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/, Закона за защитените  територии /ЗЗТ/, Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ и Закона за лечебните растения / ЗЛР/ и други нормативни и поднормативни актове. 

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимални изисквания:

1.1.да има придобито висше, лесовъдско образование по смисъла на Закона за горите;

1.2.минимална образователна степен – професионален бакалавър;

1.3. специалност от професионално направление „Горско стопанство”;

1.4. професионален опит – не се изисква, но би бил предимство.

1.5. да отговаря на изискванията, установени в чл. 107а, ал. 1 и ал. 4 от Кодекса на труда и чл. 14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 

2. Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

2.1. да е физическо лице, вписано в публичните регистри по чл.235 и 241 от Закона за горите за упражняване на лесовъдска практика и притежаващо удостоверение за регистрацията;

2.2. Компютърни умения - Microsoft Word и Excel.

 

 • Необходими документи за кандидатстване:


- заявление в свободен текст;
- автобиография по европейски образец – СV;
- копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако има такъв (трудова или служебна книжка; осигурителна книжка);
- копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
- личен паспорт или друг документ за самоличност;
- документ за медицински преглед (медицинско);
- свидетелство за съдимост;
- удостоверение за регистрация по чл. 235 и чл. 241 от Закона за горите;
- удостоверение за правоуправление на МПС – минимум категория В.

 • Място и срок за подаване на документи:

Документите следва да бъдат представени в деловодството на административната сграда на Община „Марица” с адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57А, до 27.02.2015 г. включително

2015-02-10

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ


ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ:

17806.61.205; 61.202 - Куман Георгиев Комитов 17806.61.401 - Гюрга Николова Начева за с. Граф Игнатиево

Уведомяваме Ви,че е изготвен проект на ПУП-ПРЗ за ПИ 17806.61.205 /УПИ 202-обор телета, от Стопански двор 2/ по КК на с.Граф Игнатиево, обл.Пловдив с цел образуването на два нови УПИ.

Преписката е на разположение за разглеждане в Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Съгласно чл.128,ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението може да направите писмени възражения по проекта до Община "Марица"-Пловдив.

На основание чл.61, ал.З от, АПК.

Линк към обявлението

2015-02-10


 

О Б Я В А

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.) уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 70-00-88 от 02. 02.2015г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ЕАД за изграждане на обект: «Газоснабдяване на община „Марица“, подобекти: „Отклонения от газоразпределителни газопроводи извън границата на урбанизираната територия на община Марица-клон 2-етап 2015г.“            Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 04.02.2015г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес:

гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица” в посочения срок.

2015-02-04

 


 

О Б Я В А

 

Община „Марица", област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че във връзка със Заповед № ДС-12-5 от 13.12.2014 г. на областния упра­вител на област Пловдив, издадена на осно­вание чл. 124а, ал. 3 и чл. 1246, ал. 1 ЗУТ, е изработен проект на ПУП - парцеларен план за обект: „Оптична кабелна линия „9311-25/ ТШ2-115-2421/ТШ2", на територията на община „Марица", област Пловдив. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, стая 408, и може да се разгледа от заинтересуваните лица, които в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник" могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администра­ция „Марица", област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.

2015-02-03

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № 94-02-63(5) от 23.01.2015 г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ:

501.369- Райна Иванова Димова

501.781-  Ивайло Стефанов Димов

501.782-  Румяна Кръстева Поибренска
за с. Строево

Уведомяваме Ви, че със заповед РД-09-19/12.01.2015г. е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват: УПИ XVIII- 501.1130-жил. строителство от кв.68 по регулационния план на с.Строево /ПИ 69874.501.1130 по КК на с.Строево/, с цел промяна на отреждането - за обществено и делово обслужване - „къща за гости".

Преписката е на разположение за разглеждане в Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Жалбите и протестите се подават чрез органа чийто акт се обжалва , съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14- дневен срок от получаване на съобщението.

На основание чл.61, ал.З от АПК.

Линк към обявлението

2015-01-26

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ


Изх. № 94-02-78(3) от 19.01.2015 г.

ДО СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ:

73242.501.1516 — Станка Иванова Ангарова

за с. Труд

Уведомяваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват: УПИ Х-1143, ХП-1143 и ХХ-1143 от кв.70 по регулационния план на с.Труд, област Пловдив, с цел образуването на нов УПИ и промяна на отреждането за жилищно строителство и обществено и делово обслужване.

Преписката е на разположение за разглеждане в Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Съгласно чл.128,ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението може да направите писмени възражения по проекта- до Община "Марица"-Пловдив.

На основание чл.61, ал.З от АПК.

Линк към обявлението

2015-01-19


 

ОБЯВЛЕНИЕ


Изх. № 94-02-46(4) от 16.01.2015 г.

ДО СОБСТВЕНИКА НА ИМОТ:

11845.502.662 -Ангелина Георгиева Рашкова

за с. Войводиново

 

Уведомяваме Ви, че със заповед РД-09-1386/16.12.2014г. е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват: УПИ XII-152 /ПИ 11845.502.152/ от кв.49 по регулационния план на с.Войводиново, обл.Пловдив с цел промяна на отреждането - за жилищно строителство и обществено и делово обслужване.

Преписката е на разположение за разглеждане в Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Жалбите и протестите се подават чрез органа чийто акт се обжалва , съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14- дневен срок от получаване на съобщението.

Линк към обявлението

2015-01-16

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ


Изх. № 94-01-837(2) от 15.01.2015 г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ:

17806.501.57- Светла Видолова Денчева

17806.501.58-Евгений Георгиев Бимбалов
за с. Граф Игнатиево

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VT-48 /ПИ 17806.501.44/, кв.П, от който се образува нов УПИ VI-501.48 - обществено обслужващи дейности по КК на с.Граф Игнатиево, област Пловдив.

Преписката е на разположение за разглеждане в Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Съгласно чл.128,ал.5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на съобщението може да направите писмени възражения по проекта до Община "Марица"-Пловдив.

На основание чл.61, ал.З от АПК.

Линк към обявлението

2015-01-15

 


ОБЯВЛЕНИЕ


Изх. № 94-02-21(6) от 06.01.2015 г.

 

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТ №78080.76.4

Марияна Костадинова Малинова, Стоян Атанасов Църцев

/ наследници на Петър Василев Русев / за с. Царацово

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект на ПУП-ПРЗ и схеми към него за поземлени имоти №78080.76.5, №78080.76.6 и №78080.76.10 по кадастралната карта на с.Царацово, област Пловдив за промяна на предназначението на земеделска земя и образуването на УПИ 76.263-производство и складиране на пластмасови изделия и инструментална екипировка.

Преписката е на разположение за разглеждане в Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Съгласно чл.128,ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението може да направите писмени възражения по проекта до Община "Марица"-Пловдив.

На основание чл.61, ал.З от АПК.

Линк към обявлението

2015-01-06

 


 

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № 94-02-63(3) от 22.12.2014 г.

 

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ:

501.781- Маринка Иванова Розова, Гергана Стефанова Дженкова

501.369- Боянка Иванова Колева, Райна Иванова Димова

501.782- Румяна Кръстева Поибренска
за с. Строево

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват: УПИ XVIII- 501.1130-жил. строителство от кв.68 по регулационния план на с.Строево /ПИ 69874.501.1130 по КК на с.Строево/, с цел промяна на отреждането - за обществено и делово обслужване -„къща за гости".

Преписката е на разположение за разглеждане в Община "Марица"-Пловдив, стая 408.

Съгласно чл.128,ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщението може да направите писмени възражения по проекта до Община "Марица"-Пловдив.

На основание чл.61, ал..З от АПК.

Линк към обявлението

2014-12-22


 

О Б Я В А

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.) уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 70-00-1115 от 16.12.2014г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от „АРЕНА-И.Т.“ЕООД за изграждане на обект: «Складово-производствена база за съхранение на петролни продукти с обем около 10000 куб.м.“ в имот №03839.35.59,  №03839.35.47, №03839.35.105 землище на с.Бенковски и имоти №61412.18.9, №61412.18.163,  №61412.18.164,  №61412.18.258, землището на с.Радиново, община „Марица“.

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 19.12.2014г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес:

гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица” в посочения срок.

2014-12-22

 


 

 

О Б Я В А

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.) уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 53-00-34 от 01.12.2014г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от „В и К системи“ ООД за «Изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на обект:магазин и склад за строителни материали, В и К части, офиси и автомивка“ в ПИ 78080.51.279, с. Царацово, община "Марица "

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 04.12.2014г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес:

гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица” в посочения срок.

2014-12-04


 

О Б Я В А

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.) уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 70-00-993 от 21.11.2014г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от „Съни Фрутс България“ ООД за «Изпълнение на пет броя тръбни кладенци за напояване на земеделски земи за отглеждане на трайни насаждения от ябълки в землището на с.Динк и с.Граф Игнатиево, община „Марица““

 

Проектните тръбни кладенци ще бъдат изпълнени както следва:

-ТК 1 в ПИ №17806.26.35 в землището на с.Граф Игнатиево

-ТК 2 в ПИ №17806.26.31 в землището на с.Граф Игнатиево

-ТК 3 в ПИ № 21169.3.37 в землището на с.Динк

-ТК 4 в ПИ № 21169.8.27 в землището на с.Динк

-ТК 5 в ПИ № 21169.8.7 в землището на с.Динк

 

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 24.10.2014г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес:

гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица” в посочения срок.

2014-11-24


 

О Б Я В А


На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)

уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 70-00-904 от 27.10.2014г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от „ИВАМАР-88“ ЕООД за «Изграждане на площадка за разкомплектоване на ИУМПС и търговска дейност с авточасти втора употреба“» в ПИ 73242.51 и 73242.44.52 в землището на с. Труд.

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 29.10.2014г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска .

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес:

гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица” в посочения срок.

2014-10-30


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр, 25/2003 г,, изм. и доя.) , "АРТИСТИКО" ЕООД, ЕИК: 115582949, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4006, р-н Централен, бул. "Санкт Петербург" № 63

Започната е процедура по издаване на решение за преценка за необходимостта от извършване

на ОВОС към РИОСВ-Пловдив

Приложение № 2 към чл. 6 ; Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I.    Информация за контакт с възложители:

 1.   Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

  "АРТИСТИКО" ЕООД, ЕИК: 115582949; Малин Миленов Вълчинов - Управител

 2. Пълен пощенски адрес: област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4006, р-н Централен,
  бул."Санкт Петербург"№ 63
 3. тел.: 032/260000, факс: 032/260000 ; Електронна поща: plovdlv@artistico.bg
 4. Лице за контакти: Марина Кирова Янчева - Длъжност: "Главен счетоводител"
  тел.: 032/260000, факс: 032/260000 ; Електронна поща: plovdiv@artistico.bg

Виж пълния текст

2014-10-29


Процедура по реда и условията на чл.53, ал.4 от Закона за горите, при условията на Глава шеста „Продажба на дървесина и недървесни горски продукти“, Раздел І „Продажба на дървесина“ за:

І.1. Извършване на 100 % гола сеч на тополово насаждение и предварителна продажба на добитото количество дървен материал от маркирани през 2013 г. в стоящо положение и сортиментирани през 2014 г. със сортиментна ведомост 3144 броя тополи, попадащи в обект: отдел 160, подотдели 160, част „в” и „д”, представляващ част с площ от 110,000 дка от поземлен имот с идентификатор № 47086.65.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив и 3317 броя тополи, попадащи в обект: отдел 158, подотдели 158, част „б” и „в” и отдел 159, подотдели 159, част „д” и „е“, представляващ част с площ от 160,000 дка от поземлен имот № 47086.22.206 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Маноле, Община “Марица”- област Пловдив, при следните условия:

І.1.1. Предварителната продажба на добитото количество дървен материал от маркираните през 2013 г. в стоящо положение и сортиментирани през 2014 г. със сортиментна ведомост тополи по т. І.1 се извършва чрез публичен търг с явно наддаване, с начална тръжна цена в  размер на 230 649,68 лева без ДДС, като по силата на чл.2, т.1; чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 от ЗДДС, доставката на стоки се облага с данък върху добавената стойност, в т.ч.:

Виж пълния текст

Тръжна документация

2014-11-03

 

Заповед за класиране на участниците

2014-11-20


Заповед № РД-09-1156/27.10.2014 за определяне границите на услугите по сметосъбиране за 2015г.

Виж пълния текст

2014-10-28


О Б Я В А

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)

уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 94-00-2033 от 14.10.2014г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от Георги Бънев за «Изграждане на летателна площадка» в ПИ 17806.18.806 и №17806.18.111 в местността «Велийски кладенец», землището на с. Граф Игнатиево.

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 20.10.2014г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска .

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес:

гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица” в посочения срок.

 2014-10-21


О Б Я В А

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)

уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 70-00-874 от 16.10.2014г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от „ПИ АЙ-1“ ЕООД, с адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Подофицер Г.Котов“ №6 за «Изграждане на система от три тръбни кладенеца за климатична система-един водочерпателен и два поглъщащи» в ПИ 73242.51.119 в землището на с. Труд.

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 20.10.2014г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска .

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес:

гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица” в посочения срок.

2014-10-21


ЗАПОВЕД

№ РД-09-1114/15.10.2014 г.

В общинска администрация е открито административно производство на основание чл. 65 от Закона за общинската собственост, за принудително изземване на общински терен с площ 3.20 кв.м, съставляващ част от УПИ XIV, кв.47 по плана на с. Граф Игнатиево - ЧОС за поставяне на павилион за телефонни и ксерокс услуги.

На 06.04.2010 г. е сключен договор за отдаване под наем на недвижим имот между община "Марица" — област Пловдив от една страна, като наемодател и „НИНА-2007" ЕООД от друга страна като наемател за отдаване под наем на гореописания недвижим имот - частна общинска собственост.

Наемателят „НИНА-2007" ЕООД" по гореописания договор не е плащал дължимите наемни вноски за месеците от месец януари 2014 г. до месец юни 2014г. включително, брой дължими вноски 6, както и консумативните разходи за потребена ел. енергия и вода за същия период, съгласно чл. 6 от договора за наем, с което не е изпълнил основни задължения по договора.

До наемателят „НИНА-2007" ЕООД", представляван от Николина Тодорова Иванова е изпратена покана за доброволно изпълнение с изх. № 70-00-557 от 02.07.2014 г. от Кмета на община "Марица", чрез пощенски оператор, за дължимите от него суми по договор от 06.04.2010 г. към дата 01.07.2014 г., както и че е Договор от 06.04.2014 г. за наем на недвижим имот се прекратява на основание чл.19, т.2 от същия в 15-дневен срок от получаване на горепосочената покана за доброволно изпълнение.

С цел осигуряване на своевременното съобщаване на поканата за доброволно изпълнение е извършено и обявяване на информационното табло в административната сграда на Община „Марица".

Г-жа Николина Тодорова Иванова, вкачеството си на представляващ „НИНА-2007" ЕООД" не е получила покана за доброволно изпълнение с изх. № 70-00-557 от 02.07.2014 г., като "Български пощи" ЕАД са върнали писмото в общинска администрация с отбелязване "Пратката не е потърсена от получателя".

Съгласно чл. 41 от ГПК страната, която отсъства повече от един месец от адреса, който е съобщила е длъжна да уведоми за новия си адрес. Същото задължение имат и законният представител на страната. При неизпълнение на задължението всички съобщения се прилагат по делото и се смятат за връчени.

Даден е на наемателя „НИНА-2007" ЕООД", представляван от Николина Тодорова Иванова едноседмичен срок от получаването на известието да заплати дължимите наемни вноски и консумативни разноски за месеците от януари 2014 г. до юни 2014 г. и да освободи доброволно общинския имот, при което да бъде изготвен приемо - предавателен протокол за приемане на имота от общинска администрация. В противен случай община "Марица" ще се позове на разпоредбите на чл. 65, ал. 1 и 3 от ЗОС за изземване на имота и ще потърси по съдебен ред неплатените наемни вноски за 6 /шест/ месеца, включително и дължимата неустойка.

 

До настоящия момент 14.10.2014 г. общинския имот не е освободен от наемателя „НИНА-2007" ЕООД", представляван от Николина Тодорова Иванова и не е изготвен приемо-предавателен протокол за приемане на имота от общинска администрация.

Съгласно гореизложеното и като взех предвид неизпълнението по Договора за наем на недвижим имот от наемателя „НИНА-2007" ЕООД", считам същия за прекратен към 08.08.2014 г.

При така изяснените правни и фактически обстоятелства и предвид гореизложеното на основание чл. 65 от Закона за общинската собственост, във вр. чл.51, ал.1 от НПУРОИ на община „Марица"

Виж пълния текст на заповедта

2014-10-15


 

Заповед № РД-09-1102/10.10.2014 г. на Кмета на Община "Марица", във връзка с жалба вх. № ЖС-64 от 01.09.2014 г. от Мата Кръстева Димитрова

2014-10-14


ОБЯВЛЕНИЕ


Община „Марица“, изготвя настоящето обявление в изпълнение на разпоредбите на чл.40, ал.4 и следващи от ЗОС,  във връка с прилагането на  чл. 15, ал. 3 и ал. 5 и чл. 17 от ЗУТ.

С настоящето обявление, Община Марица уведомява обществеността, че е  постъпила молба от Пламен Цветков Панчев, в качеството си на управител на „Сифер” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ж.к. Югоизточна промишлена зона, ул. „Инж. Асен Йорданов“ № 7, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 115861564 за сключване на предварителен договор за уреждане на имуществени отношения по повод промяна границите на поземлени имоти чрез замяна.

Молбата на юридическото лице е във връзка с процедирана преписка в общинска администрация на основание Решение № 213, взето с протокол № 7 от 15.07.2014 г. на Общински съвет „Марица“, относно допускане на Проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват: УПИ 021044-смесено, многоф. застрояване, 21.175-производствено, търговско складова база, 021062-смесено многоф. застрояване, 021066- смесено многоф. застрояване, 021061- смесено многоф. застрояване, 021065- смесено многоф. застрояване, 21.176-производствено, търговско складова база и ПИ с идентификатор 61412.21.69, местността „Кривата нива“ в землището на с. Радиново, с цел образуване на нови урегулирани поземлени имоти в местността „Кривата нива“, с. Радиново, община „Марица“. В обхвата на процедираната преписка за изменение на ПУП-ПРЗ е включен ПИ 61412.21.69 – частна общинска собственост.

ПУП-ПРЗ е приет с Решение № 1, взето с протокол № 20 от 15.09.2014 г. на ЕСУТ при Община „Марица“.

Предложението на „Сифер” ООД е да бъдат уредени регулационните отношения по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 и чл.17 от ЗУТ, чрез замяна на недвижим имот, собственост на дружеството, представляващ:

Поземлен имот с идентификатор № 03839.26.24 с площ от 3998 кв.м. с трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: “Нива“, местност “Дренков кладенец”, по кадастралната карта и кадастрални регистри на с. Бенковски, одобрени със Заповед № РД-18-81 от 05.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК-София, НА за покупко-продажба на недвижим имот вписан в Службата по вписванията под № 10, том 64, дело 11157/2014 г.

с недвижим имот, собственост на Община „Марица“ представляващ:

 Поземлен имот с идентификатор 61412.21.69 с площ от 3325 квадратни метра с трайно предназначение на територията: „земеделска“, начин на трайно ползване: “Друг вид земеделска земя“, местност „Кривата нива”, по кадастралната карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД 18-77 от 30.11.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК-София, изменена със Заповед № КД-14-16-713 от 31.05.2011 г. на Началника на СГКК Пловдив, актуван като частна общинска собственост с Акт за ЧОС № 2244, виписан под № 94, том 30 на 28.04.2014 г. в Агенцията по вписванията.

2014-09-29

 


Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на готова храна за закуска и готов топъл обяд за учениците от ОУ „Климент Охридски”, с.Скутаре, община Марица, област Пловдив за учебната 2014/2015 г. с две обособени позиции: Позиция 1 – Сутрешна закуска за учениците от I до IV клас и Позиция 2 – Топъл обяд за учениците от I до III клас.”

 

Изтегли документация

2014-09-25

ЗАТВОРЕНА

Протокол на комисия

2014-10-03


О Б Я В А


Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124б, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план на отклонение от разпределителен газопровод – клон 1, с обща дължина L=808 м, преминаващо през имоти – об­щинска собственост, за обект: „Газоснабдяване на община „Марица“, подобект: „Разпределителен газопровод в землището на с. Труд за захранване на фирма „SIGMA S.R.L.“ – За производство на огнеупорни елементи TTP5B1.2013“, за нуждите на „Ситигаз България“ – АД, в землището на с. Труд, област Пловдив, по следа на вариант един­ствен, нанесена върху приложения ПУП – ПП. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, стая 408, и може да се разгледа от заинтересуваните лица, които в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация „Марица“, област Пловдив.

2014-09-11

 


Съобщение


В изпълнение на Наредба № 15/08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че:

От 30.08.2014 г. до 05.09.2014 г. - с. Маноле в подотдели 158 б, в, и, ж, к

ще се проведе третиране на едногодишни тополови култури с препарат/продукт "ДЕКА ЕК", карантинен срок 14 дни, при работен разтвор 10 л/дка за едногодишните култури. При нужда да се потърси лекарска помощ.

Пълният текст на съобщението виж тук

 


Съобщение

Процедура по създаване на масиви  за стопанската  2014/2015г.

 

Уважаеми земеделски производители,

Напомняме Ви, че крайния срок за подаване на декларации и заявления за ползване на земеделски земи и възможността за участие в споразумения за създаване на масиви за ползване в съответствие с разпоредбата на чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи е до 31 юли 2014г.

Пълният текст на съобщението виж тук

Подаването на необходимите документи се извършва в ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ „МАРИЦА”, ул. Богомил 31.

Тел. за допълнителна информация: 032 / 625 431

2014-07-15

 


 

РЕШЕНИЕ № 149
от 27 май 2014 г.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 127, ал. 6, чл. 124а, ал. 1 и 5, чл. 16, ал. 7 ЗУТ и чл. 28, ал. 2 ППЗОЗЗ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на Община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 418-Тжф в
местност Чифлика, ще се включат поземлени имоти с идентификатори № 66915.31.72, 66915.31.71,66915.31.77 и 66915.31.41, представляващи земеделски земи по кадастралната карта на с. Скутаре с обща площ 28,073 дка по приложения проект,неразделна част от докладната.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.


Председател:
Г. Трендафилова


РЕШЕНИЕ № 148
от 27 май 2014 г.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1, чл. 127, ал. 6, чл. 124а, ал. 1 и 5, чл. 16, ал. 7 ЗУТ и чл. 28, ал. 2 ППЗОЗЗ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо създаване на нова структурна единица 643-Смф
(смесена многофункционална зона) в местност Велийски кладенец по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево, която ще включва поземлени имоти с идентификатори № 17806.18.110,17806.18.111, представляващи земеделски земи по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево с обща площ 35,149 дка по приложения проект, неразделна част от докладната.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.


Председател:
Г. Трендафилова

2014-07-09


РЕШЕНИЕ № 147
от 27 май 2014 г.


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1,чл. 127, ал. 6, чл. 124а, ал. 1 и 5, чл. 16, ал. 7 ЗУТ и чл. 28, ал. 2 ППЗОЗЗ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 206-Псп (складово-производствена зона) в местност Бял герен по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево, към която ще се включат поземлени имоти с идентификатори № 17806.61.23, 17806.61.38 и 17806.61.39, представляващи земеделски земи по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево с обща площ 13 дка по приложения проект, неразделна част от докладната.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.

 

Председател:
Г. Трендафилова

2014-07-09


Заповед № РД-09-619/25.06.2014 г. на и.д. Кмет на община „Марица" за настъпване на етап „восъчна зрялост" и мерки за пожарна безопастност

2014-06-30


О Б Я В А
До заинтересованите лицаНа основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)
уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 70-00-533 от 23.06.2014г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от „Аква агро системс” ЕООД, гр.Пловдив за «Доставка и монтаж на хидромелиоративна система за капково напояване на лозови насаждения в землището на с.Рогош» в имоти с номера 62858.29.31, 62858.28.63, 62858.29.39, 62858.29.20, 62858.28.59, 62858.29.163 в землището на с.Рогош.

Информацията по Приложение №2 от ОВОС е на разположение 14 дни, считано от 23.06.2014г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска .

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес: гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица”

2014-06-26


О Б Я В А

 

В изпълнение на Наредба № 15/08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че:

1. От 23.06.2014 г. до 25.06.2014 г. - с. Маноле отдели 158 б, в, и, ж, к
ще се проведе третиране на едногодишни тополови култури с препарат/продукт "Моспилан", карантинен срок 14 дни, при работен разтвор 10 л/дка за едногодишните култури. При нужда да се потърси лекарска помощ.
Третирането се извършва срещу вредител - тополов листояд.

2. Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва:

а) 129 дка ( 158 „б" - 8 дка, 158 „в" - 2 дка, 158 „к" - 67 дка, 158 "и" - 24 дка, 158 "ж" - 28 дка), отстоящи от населеното място с.Маноле — 3,0 км.

3.  Препаратът/продуктът е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на насажденията, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

4. Препарата се закупува от фирмата изпълнител съгласно сключения договор.

5. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето: инж. Кирил Димитров - ст. лесничей при ТП "ДГС - Пловдив", мобилен тел: 0887617269

6.  За изпълнител на пръскането е определен със заповед или сключен договор с фирма "ГЕЯ - АКВА" ЕООД, гр.Пловдив, ул."Георги Раковски" № 27,   ЕИК 115812364.

7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в подотдели 158 „б", 158 „в", 158 „к", 158"и", 158 "ж".

2014-06-18


О Б Я В А


На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)

уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 39-00-9 от 12.06.2014г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от ЗК „ЕДИНСТВО”, с адрес на управление: с. Костиево за  “Складове за съхранение на селскостопанска продукция и техника, торове и препарати за растителна защита, битово-административна сграда, силозно стопанство със сушилни, семепочистваща станция и трафопост” в УПИ 65.484, кв.65, стопански двор с.Костиево, община „Марица”,  област Пловдив

Информацията по Приложение №2 от ОВОС е на разположение 14 дни, считано от 13.06.2014г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска. Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес: гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица”

2014-06-13


О Б Я В А


 На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)

уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 94-00-1269 от 30.05.2014г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от Боян Пламенов Атанасчев, с адрес: гр.Пловдив, ул. „Силистра” №28Е, ет.3, ап.9 за «Животновъден обект за отглеждане на подрастващи стокови носачки с капацитет 39960 броя, фуражна кухня, торохранилище, трупосъбирателен пункт, портална сграда и автомобилен кантар» в имот №006045, землище на с.Маноле.

Информацията по Приложение №2 от ОВОС е на разположение 14 дни, считано от 06.06.2014г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска .

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес: гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица”

2014-06-09


О Б Я В А


На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)

уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 53-01-140 от 26.05.2014г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от «АЙ ТИ ПИ България» ЕООД с адрес: гр.София, ул. «Славянска» №2 за «Изграждане на два броя тръбни кладенеца за напояване на земеделска земя за отглеждане на маточина и землището на с.Динк», ТК 1  в ПИ 21169.3.43 и ТК 2 в ПИ 21169.3.40, местност « Кючук кория» в землището на с.Динк

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 03.06.2014г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска .

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес: гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица”

2014-06-03


О Б Я В А

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)

уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 53-01-140 от 26.05.2014г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от «БИО ФРЕШ» ООД с адрес: гр.Пловдив, ул. «Сава Муткуров» №36, ет.3, ап.3 за «Изграждане на тръбен кладенец за нуждите на климатична инсталация на бъдещо предприятие за козметика» в ПИ 78080.28.42 по плана на с.Царацово

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 02.06.2014г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска .

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес: гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица”

2014-06-02


ЗАПОВЕД

№ РД-09-514

31.05.2014 г. , гр. Пловдив

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2, т.1 от Закона за горите /ЗГ/, във вр. с чл. 124 от ЗГ и постъпило писмо в деловодството на общината с вх. № 60-00-13 от 27.05.2014 г. от Директора на ТП „Държавно ловно стопанство „Тракия"

НАРЕЖДАМ:

I. Изменям моя Заповед № РД-09-120 от 12.02.2014 г., както следва:

1. Забранявам пашата на селскостопански животни във всички горски територии на територията на Община „Марица", независимо от тяхната собственост.

При установяване на нарушения по прилагането на настоящата заповед следва кметовете на кметства, на основание чл. 274, ал. 1, т. 3 от Закона за горите да съставят актове за установяване на административни нарушения.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на съответните лица за сведение и изпълнение.

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ

Кмет на Община „Марица“

2014-05-31


В изпълнение на Наредба № 15/08.04.2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, че:

 1. От 28.05.2014 г. до 30.05.2014 г. - с. Маноле отдели 158 б, в, и, ж, к
  От 31.05.2014 г. до 02.06.2014 г. - с. Церетелево отдели 14 п, х, щ, 605 ч ще се проведе третиране на едногодишни, двегодишни и тригодишни тополови култури с препарат/продукт "Моспилан", карантинен срок  14 дни,    при работен разтвор  10 л/дка за едногодишните, двегодишните и тригодишните култури. При нужда да се потърси лекарска помощ.
  Третирането се извършва срещу вредител - тополов листояд.
 2. Подлежащите на третиране терени са в местностите и на площ, както следва:
  • 12 дка (14"п" - 4 дка и 14 "х" - 8 дка), отстоящи от населеното място с.Церетелево - 0,5 км.
  • 37 дка (14"щ" - 15 дка и 605"ч" - 22дка), отстоящи от населеното място с.Церетелево -2,5 км.
  • 129 дка ( 158 „б" - 10 дка, 158 „в" - 2 дка, 158 „к" - 67 дка, 158 "и" - 24 дка, 158 "ж" - 28 дка), отстоящи от населеното място с.Маноле - 3,0 км.
 3. Препаратът/продуктът е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на насажденията, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.
 4. Препарата се закупува от фирмата изпълнител съгласно сключения договор.
 5. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето:инж. Кирил Димитров    ст. лесничей при ТП "ДГС - Пловдив", мобилен тел: 0887617269
 6. За изпълнител на пръскането е определен със заповед или сключен договор с фирма "ГЕЯ - АКВА" ЕООД, гр.Пловдив, ул."Теорги Раковски" № 27,   ЕИК 115812364.
 7. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се в отдели 14 "п", 14 "х", 14"щ", 605"ч", 158 „б", 158 „в", 158 „к", 158"и", 158 "ж"

2014-05-27


О Б Я В А

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 134, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:

Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 205-Тоо в местност Залъмова могила, в която ще се включат поземлени имоти с идентификатори № 17806.20.18, 17806.20.19 и част от 17806.20.202, представляващи земеделски земи, и обслужващите ги полски пътища за разширение на зоната по кадастралната карта на с. Граф Игнатиево с обща площ 17 дка по приложения проект, неразделна част от докладната.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.

Председател: Г. Трендафилова

2014-05-09


О Б Я В А

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:

Одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община „Марица“, касаещо създаване на нова структурна единица 642 – Тки (паметници на културно-историческо наследство), в местности Малтепе и Ушовица по кадастралната карта на с. Маноле, община „Марица“, област Пловдив, включваща поземлени имоти с идентификатори № 47086.24.98, ПИ 47086.24.13 и ПИ 47086.23.38, представляващи земеделска земя по кадастралната карта на с. Маноле, с обща площ 71,84 дка по приложения проект, неразделна част
от докладната. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.

Председател: Г. Трендафилова

2014-04-15


О Б Я В А

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 134, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:

Одобрява проект за изменение на общ ус­тройствен план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 427-Смф (смесена многофункционална структурна еди­ница) в местност Када пара по кадастралната карта на с. Войводиново, община „Марица“, област Пловдив, в която се включват имоти 11845.16.20, 11845.16.21, 11845.16.22, 11845.16.29 и част от 11845.16.25, 11845.16.138, представляващи земеделски земи, и обслужващите ги пътища в обхвата на разширението с обща площ 37 дка по приложения проект, неразделна част от до­кладната.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.

Председател: Г. Трендафилова

2014-04-08


О Б Я В А


На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 134, ал. 1 във връзка с чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:

Одобрява проект за изменение на общ ус­тройствен план на община „Марица“, касаещо разширение на структурна единица 121-Тоо (зона за обществено обслужване), в местност Корийка­та-изток по кадастралната карта на с. Царацово, община „Марица“, област Пловдив, включващо поземлен имот с идентификатор № 78080.12.31, представляващ земеделска земя, за разширение на зоната по кадастралната карта на с. Царацо­во с обща площ 39 дка по приложения проект, неразделна част от докладната.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.

Председател: Г. Трендафилова

2014-04-08


Заповед № РД-09-120/12.02.2014 г. на Кмета на Община "Марица", във връзка с чл. 44, ал. 2 от ЗМДТ


О Б Я В А

 

Община „Марица“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на основание чл. 108, ал.5 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект на ПУП – парцеларен план за обект: „Реконструкция на селскостопански път с. Бенковски, община Марица“. Проектът се намира в сградата на общинската администрация, стая 408, и може да се разгледа от заинтересуваните лица, които в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация „Марица“, област Пловдив.

2014-03-31


О Б Я В А

 

Община „Марица” уведомява лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната санитарно-охранителна зона с охранителен режим в пояс ІІ и ІІІ на СОЗ–12/13 – Проект за санитарно-охранителна зона около ТК за питейно-битово водоснабдяване на сладкарски цех „ОВИ и САРИ”, в землището на с.Войводиново, че  могат да се запознаят с изготвения проект, който ще е на разположение в офиса на Басейнова дирекция ИБР, град Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” №35, ет.3, стая 37 и в сградата на Община „Марица” –ст. 404 всеки работен ден в периода от 20.03.2014г. до 20.04.2014г. включително.

В 7-дневен срок от изтичане на срока за публично обявяване на проекта писмените становища и възражения се изпращат в Басейнова дирекция ИБР - Пловдив.

2014-03-21


О Б Я В А

 

На 21.03.2014 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община „Марица”, ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изменение на Общ устройствен план на Община „Марица”, касаещо създаване на нова структурна единица 642-Тки  в местности „Малтепе” и „Ушовица” в землещето на с. Маноле, обл. Пловдив.

2014-03-19


О Б Я В А

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)
уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 70-00-132(1) от 27.02.2014г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от «В и К» ЕООД, гр.Пловдив за «Подмяна (дублиране) на един брой експлоатационен (стар) тръбен кладенец-ТК№3» разположен на ПС «Войводиново», експлоатирана за питейно-битово водоснабдяване на група села Войводиново-Желязно.»

Информацията по чл.4, ал.3 от Наредбата за ОВОС е на разположение 14 дни, считано от 28.02.2014г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска .

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес:
гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица”

2014-02-28


О Б Я В А

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)
уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 53-01-50 от 26.02.2014г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от «Фермата» АД с адрес: гр.Пловдив, ул. «Кичево» №76 за «Пристрояване и вътрешно преустройство на месопреработвателно предприятие Фермата» в УПИ І 20.70, УПИ ІІ 20.74, УПИ ІІІ 20.75, в кВ.20 на с.Костиево.

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 28.02.2014г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска .

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес:
гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица”

2014-02-28


Заповед № ДС-09-7/19.02.2014 г. на Областният управител на област Пловдив

2014-02-27


О Б Я В А

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе за проектиране на ел. кабел 20 kV с дължина L = 1350 м, преминаващо през имоти – общинска собственост, и път III клас – собственост на държавата, за електроснабдяване на обект: „Крайпътни обслужващи дейности, административни, търговски и обслужващи сгради, магазини, заведения и съоръжения“, за нуждите на „С.К.ПЛОВ“ – ЕООД, в землището на с. Труд, м. Ралчовица, имот № 73242.53.73 (стар ид. № 053073), община „Марица“, област Пловдив, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения ПУП – ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.

Председател:
Г. Трендафилова

2014-02-24


О Б Я В А

 

На основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че във връзка със Заповед № РД-20-23 от 13.03.2013 г. на областния управител на област Пловдив, издадена на основание чл. 4, ал. 1, чл. 124а, ал. 3 и чл. 124б, ал. 1 ЗУТ, и по повод съвместно искане с вх. № ДС-22-7 от 7.03.2013 г. от кмета на община Пловдив и кмета на община „Марица“, Решение № 4, взето с протокол № 1 от 24.01.2013 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, и Решение № 27, взето с протокол № 2 от 13.02.2013 г. на Общинския съвет „Марица“, е изработен проект на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за обект: Реконструкция и разширение на Голямоконарско шосе, разположен на териториите на две общини: Пловдив и „Марица“, област Пловдив.

Проектът се намира в сградата на общинската администрация, стая 408, и може да се разгледа от заинтересуваните лица, които в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация „Марица“, област Пловдив.

2014-02-19


О Б Я В АЗа предоставяне на достъп до информация по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Уведомявам населението на с.Строево, Община „Марица” за двуседмичен достъп до текста на информацията по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение:  “ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗА СТЕРИЛИЗИРАНИ КОНСЕРВИРАНИ ХРАНИ ЗА ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ” в имот № 69874.69.24, с.Строево, Община Марица, област Пловдивска ”

Информацията е достъпна от днес 11.02.2014г. в продължение на 14 дни, всеки работен ден от 8.00 до 12.00ч. и от 12.00 до 16.30ч. в Община „Марица” стая №404  и в кметство с.Строево

2014-02-17


О Б Я В А

 

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)
уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 70-00-148 от 07.02.2014г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от ЗП Калоян Валентинов Кънчев с адрес: гр.Пловдив, ул. «Трапезица» №19 за «Изграждане на сондажно съоръжение за капково напояване на биологична овощна градина» в ПИ 35300.3.34, землището на с.Калековец.

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 10.02.2014г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска .

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес:
гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица” 

2014-02-10


Заповед № РД-20-23/13.03.2013 г. на Областният управител на област Пловдив

2014-02-10


О Б Я В А


На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.) уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 70-00-133 от 04.02.2014г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от «НЕФИ1»ЕООД с адрес: гр.Пловдив 4003, район Северен, ул. «Сакар планина»№20 за «Изграждане на тръбен кладенец с цел-напояване на тревни площи и измиване на външни и вътрешни площадки (други цели)» в ПИ 73242.220.111, землище на с. Труд.

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 07.02.2014г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска .

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес:
гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица”

2014-02-07


О Б Я В А


На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.) уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 94-02-370 от 15.01.2014г. в Община „Марица", гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от Георги Спасов Добрев с адрес: с.Труд, ул. «Марица» №2В за «Създаване на черешови насаждения със система за капково напояване» в ПИ 11845.31.25, 11845.31.10, 11845.31.28, 11845.31.44, 11845.31.43, 11845.31.42, 11845.31.41, 11845.31.40, 11845.31.29 в землището на с.Войводиново

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 20.01.2014г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица"-област Пловдивска

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица" на адрес: гр.Пловдив, бул. „Марица" №57а, Община „Марица"

2014-01-20


О Б Я В А


На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.) уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 94-02-370 от 15.01.2014г. в Община „Марица", гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от Георги Спасов Добрев с адрес: с.Труд, ул. «Марица» №2В за «Създаване на черешови насаждения със система за капково напояване» в ПИ 73242.217.51 и 73242.217.54, землище на с. Труд.

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 20.01.2014г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица"-област Пловдивска

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица" на адрес: гр.Пловдив, бул. „Марица" №57а, Община „Марица"

2014-01-20


О Б Я В А

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА във връзка с чл.129, ал.1 ЗУТ Общинският съвет „Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план (ПУП)–парцеларен план (ПП) на трасе за проектиране на подземна кабелна линия 20 kV от нов ж.р. стълб No 58/10 в ПИ No 12019.501.834 по КК на с. Войсил, община „Марица, област Пловдив, с дължина L=506 м за частта, засягащо земеделска земя, преминаващо през имоти общинска собственост, за присъединяване на обект: „ВЕИ–Газификация на биомаса и ко-генерация (УПИ III-000422,землище гр. Съединение, община Съединение), за нуждите на „Грийн форест проджект“–АД, в землището на с. Бенковски, община „Марица“,област Пловдив, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения ПУП–ПП и регистър на засегнатите от трасето имоти. Решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация до Административния съд – Пловдив.

2014-01-06


О Б Я В А

Община „Марица" област Пловдив, на ос­нование чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересу­ваните, че на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА в съответствие с чл. 124а, ал. 1 и 5, чл. 16, ал. 7 ЗУТ е изработен проект на ПУП - план за улична регулация (ПУР) за поземлен имот № 47086.35.104, местност Гепчели кория, за обект кравеферма по кадастралната карта на с. Маноле, област Плов­див. Имотът попада по общ устройствен план на община „Марица" а структурна единица 641-Тжф (животновъдни ферми). Проектът се намира в сградата на общинската администрация, стая 408, и може да се разгледа от заинтересуваните лица, които в едномесечен срок от датата на обнарод­ването в „Държавен вестник" могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация „Марица", област Пловдив.

2013-12-20


Заповед № РД-09-1246/11.10.2013 г. на Кмета на Община "Марица", във връзка с чл. 63, ал. 2 от ЗМДТ

2013-10-23


О Б Я В А

 На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.) уведомяваме заинтересуваното население и общественост, че с вх.№ 94-02-38(1) от 17.09.2013г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от Красимира Борисова Консулова, гр. Пловдив, ул. «Петър Стоев» №24А за «ЗАЙЦЕФЕРМА» в ПИ 73122.18.5, местност «Поляните» в землището на с. Трилистник

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 20.09.2014г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска .

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес: гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица”

2013-09-23


О Б Я В А

Община „Марица” уведомява лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната санитарно-охранителна зона с охранителен режим в пояс ІІ и ІІІ на СОЗ–подземни води около тръбен кладенец за водоснабдяване на фабрика за производство на парфюмерия и козметика в землището на с.Труд, община „Марица”, собственост на „Рефан България” ООД, че проект за проучване, проектиране и експлоатация на зоната е на  разположение в офиса на Басейнова дирекция ИБР, град Пловдив, ул. „Янко Сакъзов” №35, ет.3, стая 37 и в сградата на Община „Марица” –ст.404 и в периода от 20.08.2013г. до 20.09.2013г. включително.

Съгласно чл.39, ал.4 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични и хигиенни нужди (ДВ бр.88/2000г.) в 7-дневен срок от изтичане на срока за публично обявяване на проекта писмените становища и възражения се изпращат в Басейнова дирекция ИБР - Пловдив.

Виж извадка от кадастралния регистър

2013-08-21


О Б Я В А

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)

уведомяваме заинтересуваното население и общественост, че с вх.№ 94-00-1461(1) от 21.08.2013г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от ЗП „Калоян Валентинов Кънчев” за обект: Създаване на биологична овощна градина-ябълки с капково напояване” в имоти №№ 35300.3.116, 35300.3.117, 35300.3.118, 35300.3.33, 35300.3.44, 35300.3.45, 35300.3.147, 35300.3. 11, 35300.3.34, 35300.3.43, 35300.3.22, 35300.3.26, 35300.3.159, 35300.3.160, 35300.3.138, 35300.3.139, 35300.3.124, 35300.3.123, 35300.3.50, 35300.3.95, 35300.3.96, 35300.3.87 в землището на с.Калековец .

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска и в кметство с.Калековец

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес: гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица”

2013-08-21


О Б Я В А

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)

уведомяваме заинтересуваното население и общественост, че с вх.№ 53-01-180(1) от 21.08.2013г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от „БУЛПЛОД ТРАКИЯ” ООД, гр.Пловдив за обект: „Стопанство за производство на зарибителен материал” в имот № 35300.5.17, местност „Бегова могила” в землището на с.Калековец

Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска и в кметство с.Калековец

 

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес: гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица”

2013-08-21


О Б Я В А

На основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда, БТ „РИЙЛ ИСТЕЙТ” АД,  гр.София, ул. „Енос” №2   УВЕДОМЯВА

всички заинетересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействие върху околната среда с всички приложения към него за инвестиционно намерение „Крайпътен комплекс- бензиностанция, заведение за обществено хранене и ТИР паркинг”, което ще се реализира в поземлени имоти №№1.60, 1.61 и 1.44, местност „Между реката”, в землището на с. Трилистник, община Марица, област Пловдив.

Срещата ще се проведе на 10.09.2013г. (вторник) от 10.00 часа в заседателната сграда на Община „Марица” , гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а.

Докладът за ОВОС и прилежащите към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на Защитена Зона „Трилистник” (BG0000289) съвместимост е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в сградата на Община „Марица”-област Пловдивска, стая 404 и РИОСВ-Пловдив.

Писмени становища могат да се предоставят в сградата на Община „Марица” и в РИОСВ –Пловдив или на срещата за обществено обсъждане. 

            За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

            Павел Пандърски - тел: 0887 210 040

арх.Хубена Салджиева – тел.: 0887 561 351, 032 623 670

2013-08-01


О Б Я В А

На основание чл.97, ал.3 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда, БТ „РИЙЛ ИСТЕЙТ” АД,  гр.София, ул. „Енос” №2   УВЕДОМЯВА

всички заинетересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействие върху околната среда с всички приложения към него за инвестиционно намерение „Крайпътен комплекс”, което ще се реализира в поземлени имоти №№7.3, 7.16 и 7.17, местност „Горни ливади”, в землището на с. Трилистник, община Марица, област Пловдив.

Срещата ще се проведе на 10.09.2013г. (вторник) от 10.00 часа в заседателната сграда на Община „Марица” , гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а.

Докладът за ОВОС и прилежащите към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване на Защитена Зона „Трилистник” (BG0000289) съвместимост е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в сградата на Община „Марица”-област Пловдивска, стая 404 и РИОСВ-Пловдив.

Писмени становища могат да се предоставят в сградата на Община „Марица” и в РИОСВ –Пловдив или на срещата за обществено обсъждане. 

            За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

            Павел Пандърски - тел: 0887 210 040

арх.Хубена Салджиева – тел.: 0887 561 351, 032 623 670

2013-08-01


Годишен финансов отчет на читалищата на територията на Община "Марица"за отчетната 2012г., съгласно чл.40 ал.1 т.3 от  Закона за счетоводството

 

2011-05-12

 


АРХИВ


На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)

уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 53-01-140 от 26.05.2014г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от «АЙ ТИ ПИ България» ЕООД с адрес: гр.София, ул. «Славянска» №2 за «Изграждане на два броя тръбни кладенеца за напояване на земеделска земя за отглеждане на маточина и землището на с.Динк», ТК 1  в ПИ 21169.3.43 и ТК 2 в ПИ 21169.3.40, местност « Кючук кория» в землището на с.Динк

            Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 03.06.2014г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска .

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес:

             гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица”

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на ОВОС (ДВ бр.25/2003г.)

уведомяваме заинтересованото население и общественост, че с вх.№ 53-01-140 от 26.05.2014г. в Община „Марица”, гр. Пловдив постъпи инвестиционно намерение от «АЙ ТИ ПИ България» ЕООД с адрес: гр.София, ул. «Славянска» №2 за «Изграждане на два броя тръбни кладенеца за напояване на земеделска земя за отглеждане на маточина и землището на с.Динк», ТК 1  в ПИ 21169.3.43 и ТК 2 в ПИ 21169.3.40, местност « Кючук кория» в землището на с.Динк

            Информацията по Приложение № 2 от ЗООС е на разположение 14 дни, считано от 03.06.2014г. за достъп и за изразяване на становища от заинтересувани лица всеки работен ден от 08.00 до 16.30 часа в стая № 404, Община „Марица”-област Пловдивска .

Писмени становища се приемат в деловодството на община „Марица” на адрес:

             гр.Пловдив, бул. „Марица” №57а, Община „Марица”
2015.05.20 - Обява до заинтересованите лица и общественост

 
2015.05.19 - Обява до заинтересованите лица и общественост

 
2015.05.07-Решение № 09-ДО-1091-00 от 24.04.2015

 
2015.04.20-Съобщение съгласно ч.75 от Закона за водите

 
2015.04.15-Съобщение за публично обявление съгласно чл.50, ал. 7, т.1

 
2015.04.15-Решение № 09-РД-450-00 от 03.04.2015

 
2015.03.30-Съобщение за публично обявление съгласно чл.62 ал. 1

 
2015.03.30-Съобщение за публично обявление съгласно чл.50, ал. 7, т.1

 
2015.03.17-Решение 09-ДО-1089-00 от 25.02.2015

 
2015.03.16 - Уведомление за инвестиционно намерение за почистване на коригираната заст на р. Стряма

 
2015.02.20-Решение 09-ДО-1034-03 от 11.02.2015

 
2015.02.09 - Съобщение за публично обявление съгласно чл.62а ал. 1

 
2015.02.02 - Съобщение за публично обявление съгласно чл.62а ал. 1

 
2015.01.14-Решение 09-РД-430-00 от 05.01.2015

 
2014.12.10-Решение 09-РД-425-00 от 03.12.2014

 страницa 1 от 7  следваща »