Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 

 

Община "Марица"

Област Пловдив

бул. "Марица" № 57А
Пловдив 4000

телефон: (032) 907 800
факс: (032) 951 934

web: www.maritsa.bg

Център за услуги и информация

Длъжност
Телефон
Консултант "Технически услуги"
032907807
Консултант "Общинска собственост и ГРАО"
032907814
Деловодител
032907809
Каса
032907808

Ръководство

Длъжност Име Телефон
Кмет Димитър Иванов 032907801
Заместник кмет Петър Минков 032907803
Заместник кмет Гергана Титюкова 032907802
Заместник кмет Петко Чочев 032907820
Секретар Надежда Димитрова 032907888
 
 
Финансов контрольор Димитър Лазаров Николков 032907839
Ръководител на звено за вътрешен одит Людмил Стоянов Ревов 032907827


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Длъжност Телефон
Дирекция "Обща администрация"
Директор 032907804
Отдел "Бюджет, финанси и човешки ресурси"
Началник отдел 032907833
Главен експерт "Финанси и бюджет" 032907834
Главен експерт "Човешки ресурси" 032907844
Отдел "Финансово-счетоводен"
Началник отдел, той и главен счетоводител 032907838
Главен специалист- счетоводител 032907841
Старши счетоводител 032907840
Старши счетоводител 032907842
Счетоводител 032907841
Счетоводител 032907840
Старши специалист "Касово обслужване" 032907843
Старши специалист "Обслужване на общинско имущество" и домакин 032907817
Технически сътрудник-архивар 032907822
Отдел "Административно, правно и информационно обслужване"
Началник отдел, той и главен юрисконсулт

Юрисконсулт 032907825
Главен експерт "Информационно обслужване" 032907829
Главен специалист "Административно обслужване" 032907800
Секретар на МКБППМН 032907829
Технически сътрудник-оператор компютър 032907822
Главен специалист-консултант "Технически услуги" 032907807
Главен специалист-консултант "Общинска собственост и ГРАО" 032907814
Технически сътрудник-деловодител 032907809

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Общинска собственост"
Директор 032907805
Юрисконсулт 032907834
Старши експерт "Общинска собственост" 032907835
Младши експерт "Общинска собственост, транспорт и търговия" 032907835
Главен специалист "Търговия" 032907834
Главен специалист "Общинска собственост" 032907837
Главен специалист "Защита на потребителите" 032907836
Дирекция "Устройство на територията"
Директор
Отдел "Устройство на територията"
Началник отдел
Главен експерт "Устройство на територията" 032907851
Младши експерт "ПУП и ИП" 032907845
Специалист "ИП и документооборот" 032907845
Главен специалист "Кадастър и регулация" 032907852
Главен специалист "ПУП и ИП" 032907845
Младши експерт "Устройство на територията" 032907851
Отдел "Строителство"
Началник отдел, той и главен инженер 032907831
Главен експерт "ОВК" 032907849
Главен експерт "В и К" 032907848
Главен експерт "Екология и ОС" 032907854
Главен експерт "БКС" 032907854
Главен специалист "Контрол по строителството" 032907851
Дирекция "Инвестиционни технологии и ГРАО"
Директор 032907811
Главен експерт "ГРАО" 032907812
Главен експерт "Програми и проекти" 032907846
Главен експерт "Програми и проекти" 032907815
Младши експерт "Програми и проекти" 032907815
Младши експерт "Инвестиционни технологии" 032907815
Специалист "Селско стопанство" 032907846
Дирекция "Местни приходи"
Директор 032907823
Главен инспектор 032947175
Главен инспектор "РКС" 032947176
Старши инспектор 032947175
Инспектор 032947175
Инспектор РКС 032947176
Счетоводител 032947176
Счетоводител 032907808