Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 

 

АНКЕТНА КАРТА

за проучване мнението на гражданите относно административното обслужванев Община Марица


Административно обслужване

 

Досега използвали ли сте услугите, които предоставя общинска администрация?:
Лесно ли се намира информация за административните услуги, които предоставя Община Марица?:
Информацията на таблото е:
За колко време бяхте обслужени на съответното гише, в т.ч. плащането на услугата на касата?:
Спазват ли се законните срокове и сроковете по вътрешните нормативни актове за извършване на административната услуга?:
Работното време на администрацията е удобно?:
Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?:
Друго, моля посочете:
Какви са Вашите препоръки за подобряването на административното обслужване в Община Марица?: