Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 

 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА  „М А Р И Ц А”

ХАРТА НА  КЛИЕНТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

2012 г.

Водена от стремежа да отговори на повишените изисквания за модернизация на държавната администрация и от желанието да предоставя на всеки, който се нуждае, качествени услуги по отзивчив, прозрачен и ефективен начин, Община Марица  разработи тази Харта на клиентите.

Основните цели, които си поставяме с Хартата на клиента, са:

 • да подобрим достъпа до услуги, като подробно Ви информираме за Вашите права, за това откъде и как можете да получите съответните административни услуги;
 • постигане на високо качество на предоставяните услуги, като намалим личните Ви разходи и време за получаване на услуги и осигурим добро отношение и желание за съдействие от страна на служителите, които Ви обслужват;
 • постигане на прозрачност и отзивчивост, като Ви осигурим възможност за комуникация с любезни и добре информирани служители по време на целия процес на административно обслужване;
 • да Ви насърчим да изкажете мнението си за получаваните от Вас услуги

С тази Харта искаме да Ви запознаем с услугите, които нашата администрация предоставя на потребителите и да Ви информираме за нивото на обслужване, на което можете да разчитате от страна на нашите служители.

За постигането на тези цели ние се задължаваме:

 • да работим професионално и да се отнасяме с уважение и търпение към всеки от вас;
 • да спазваме принципите на равнопоставеност към всички клиенти;
 • да бъдем коректни с Вас като предложим оптимално решение за вашия проблем;
 • да Ви предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация чрез различни комуникационни средства и по начин, удовлетворяващ вашите потребности;
 • да предоставяме исканите от Вас услуги в съответствие с нашите стандарти на обслужване;
 • да спазваме конфиденциалност относно вашите запитвания и жалби;
 • да Ви осигурим ясен, широко разгласен и лесно достъпен начин да предоставяте Вашите мнения, коментари, похвали и оплаквания от качеството на административното обслужване;
 • да довеждаме до Вашето знание резултатите от анализа на нашата работа;
 • да Ви се извиним при допусната неточност или загуба на време, възникнали от наша страна при обслужването Ви.

В замяна очакваме от Вас:

 • да се отнасяте с уважение към служителите, които Ви обслужват и да не проявявате агресивно поведение;
 • да бъдете внимателни и търпеливи към останалите ни клиенти;
 • да се отнасяте с доверие към възможностите, които ви дават предоставените услуги или информация;
 • да предоставяте пълна и точна информация, необходима за изпълнението на съответната услуга;
 • да изразявате свободно Вашите мнения, предложения и коментари, за да подобрим качеството на услугите, които Ви предоставяме.

Вие можете да се свържете с нас и да получите информация по    следните начини:

 • като ни посетите или ни пишете на адреса на общината – гр. Пловдив, бул. „Марица” 57А, както и по места в кметствата на населените ни места;
 • можете да пишете на електронна ни поща на адреси: obshtina@maritsa.org
 • може да използвате телефоните на общината чрез централа–032/907 800
 • Информация може да получавате всеки работен ден от 8,00 до 16,30 часа в Центъра за информация и услуги на гражданите;

Списък на наименованията на административните услуги, извършвани от общинска администрация Ви предоставяме в  Приложение №1 към настоящата Харта.

Подробна информация за извършваните от нас административни услуги, необходимите документи и дължимите такси можете да видите на таблата в центъра за услуги на бул. “Марица” № 57А,  в кметствата на населените места на общината, както и да намерите по всяко време чрез Интернет на адрес: www.maritsa.org.

Работно време на общинска администрация

Всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 12,30 – 16,30 часа

Приемни дни

Кмет  на  Община  „Марица” – Димитър Иванов

Сряда и Четвъртък – 13,00 – 16,00 часа

Зам. кмет – Петър Минков – отговарящ по въпросите на устройство на територията и общинска собственост

Вторник – 13,00 – 16,00 часа

Зам. кмет – Гергана Титюкова – отговарящ по въпросите на европроекти и политики     

Понеделник         – 13,00 – 16,00 часа

Допълнителна информация за хартата:

Тази харта е утвърдена от Кмета на Община „Марица” със заповед № РД-09-1228/16.10.2012 г. и е публикувана на Интернет-страницата на Община „Марица” на адрес: www.maritsa.org

Тя периодично ще се актуализира, съобразно настъпилите изменения в нашите дейности и в отговор на изискванията на клиентите ни.

Активното взаимодействие с нашите клиенти ще ни помогне да намерим верния път в процеса на реформата.


Изтеглете пълния текст на хартата:

Харта на клиента на административни услуги