Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 

 

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” зоп с предмет:"Доставка чрез покупка на мебели за обзавеждане на детски градини на територията на община “Марица”, както следва: ЦДГ “Буратино” с. Костиево, ЦДГ ”Здравец” с.Граф Игнатиево, ЦДГ “Детелина” с.Строево, ЦДГ “Пролет” с.Рогош, ЦДГ “Елица” с.Бенковски, ЦДГ “Щастливо детство” с.Радиново,  ЦДГ “Бисер” с.Труд, ЦДГ “Ралица” с.Войводиново, ЦДГ  с.Войсил.

Разяснение по реда на чл. 101 б, ал. 6 от ЗОП

2015-05-19

Изтегли документация

2015-05-15

 


 

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” зоп с предмет: „Осъществяване на независим строителен надзор по време на строителството на обекти от вътрешната улична мрежа, благоустрояване и други дейности, свързани с инфраструктурата в населените места на община Марица”

Изтегли документация

2015-05-07


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на ремонт,  проектиране и строителство на вътрешната улична мрежа в населените места на община Марица” с две обособени позиции:Обособена позиция № 1 „Извършване на строително-ремонтни работи на вътрешната улична мрежа в населените места на община Марица” и Обособена позиция № 2 „Проектиране и строителство на вътрешната улична мрежа, благоустрояване и други дейности, свързани с инфраструктурата в населените места на община Марица”

Разяснения по реда на чл. 29 от ЗОП

2015-05-15

Изтегли документация

2015-04-30


Процедурата за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет: "Изграждане на съоръжения за превенция – 3 броя наблюдателни кули по проект „Защитни мероприятия за превенция на горските пожари в Община Марица”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони по договор 16/226/00431 от 23.12.2014 г."

Протокол от работата на комисията, утвърден на 14.05.2015 г.

2015-05-14

ДО

Участниците в процедурата

Представителите на юридически лица с нестопанска цел

Средствата за масово осведомяване

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура по реда на Глава VІІІ “а“ от ЗОП с предмет: „Изграждане на съоръжения за превенция – 3 броя наблюдателни кули по проект „Защитни мероприятия за превенция на горските пожари в община „Марица”, финансиран по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на програма за развитие на селските райони по договор 16/226/00431 от 23.12.2014 г.“, Ви уведомявам, че отварянето на офертите ще се извърши на 13.05.2015 г. от 10:30 часа, в Община „Марица“, град Пловдив, бул.“Марица“ № 57А, етаж.2.

Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите- участниците в настоящата обществена поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

2015-05-07

Изтегли документация

2015-04-24


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Целодневна Детска Градина в с.Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив в УПИ IV от кв.40А, по плана на село Граф Игнатиево, община Марица.“

Съобщение към всички участници

2015-05-08

Разяснения по реда на чл. 29, ал.2 от ЗОП

Разяснения по реда на чл. 29, ал.2 от ЗОП

2015-05-07

Разяснения по реда на чл. 29, ал.2 от ЗОП

2015-04-27

Изтегли документация

2015-04-17


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет:"Доставка чрез покупка за обзавеждане на помещение за сборна група в ЦДГ “Бисер” с.Труд- Община ,,Марица"

Договор № 138 от 29.04.2015 г.

2015-05-11

Протокол от 20.04.2015

2015-04-20

Разяснения по реда на чл. 101 "б" , ал.6 от ЗОП

2015-04-14

Разяснения по реда на чл. 101 "б" , ал.6 от ЗОП

2015-04-08

Изтегли документация

2015-04-03

ВЪЗЛОЖЕНА


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Изготвянето на проектна документация и строителство (инженеринг) на южен околовръстен път на с.Радиново, ситуиран в общият устройствен план на община марица в  i – ви участък:  от км.0+000 до км.2+030.73, охранителен канал и 3 водостока  и във ii – ри участък:  от км.2+030.73 до км.3+645

Протокол № 1 от 30.04.2015

2015-04-30

Разяснения към съдържанието на документацията за възлагане на обществена поръчка

2015-04-09

Разяснения към съдържанието на документацията за възлагане на обществена поръчка

2015-04-02

Изтегли документация

2015-03-19


Обществена поръчка с предмет: "Ремонт на улична мрежа и общински пътища на територията на община Марица по обособени позиции‘‘

Договор № 139 от 29.04.2015 г.

Договор № 131 от 20.04.2015 г.

2015-05-11

 

Протокол от 08.04.2015

2015-04-08

Изтегли документация

2015-03-17

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка  на  горива  за  зареждане на  автомобилите  на  Общинска  администрация на  Община Марица, гр. Пловдив  чрез  система  на  зареждане  при  безналично  плащане посредством карти предоставени  от  изпълнителя-продавач  за  2015-2018г."

Договор № 130 от 17.04.2015

2015-04-28

Решение

2015-03-06

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 13 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Текущо юридическо обслужване на Община Марица на абонаментен принцип в следните области на правото: търговско, гражданско, облигационно, административно право, вещно право и устройство на територията и местни данъци и такси”, по обособени позиции"

Договор № 132 от 20.04.2015

Договор № 133 от 20.04.2015

Договор № 134 от 20.04.2015

2015-04-28

Протокол от 16.03.2015

Доклад

Решение № РД-09-340 от 20.03.2015

2015-03-23

Решение АОП

Решение

Покана по ЧЛ. 92 ОТ ЗОП до адв. Евелина Русчева Божикова и адв. Нели Симеонова Пеева

Покана по ЧЛ. 92 ОТ ЗОП до адв. Христо Матеев Матеев

Покана по ЧЛ. 92 ОТ ЗОП до адв. Иван Георгиев Йовчев

Оферта - Образец № 1

Декларация - Образец № 2

Договор - Образец № 3

2015-02-23

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет: " Периодични доставки на хигиенни материали и консумативи"

Договор № 105 от 23.03.2015

2015-03-23

Протокол от работата на комисията, утвърден на 09,03,2015г.

2015-03-09

Изтегли документация

2015-02-18

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a от ЗОП с предмет: "Извършване на геодезически дейности и услуги на територията на Община Марица за имоти общинска собственост"

Договор №90 от 13.03.2015

2015-03-13

Протокол от работата на комисията, утвърден на 05.03.2015г.

2015-03-05

Разяснения към съдържанието на документацията за възлагане на обществена поръчка

2015-02-24

Разяснения към съдържанието на документацията за възлагане на обществена поръчка

2015-02-19

Изтегли документация

2015-02-13

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП (Договаряне без обявление) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка  на  горива  за  зареждане на  автомобилите  на  Общинска  администрация на  Община Марица, гр. Пловдив  чрез  система  на  зареждане  при  безналично  плащане посредством карти предоставени  от  изпълнителя-продавач  за  2015."

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

2015-02-25

Решение

2015-01-22

ПРЕКРАТЕНА


Процедура по реда на гл. VIIIа от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на почистващи препарати за битова и лична хигиена"

Договор № 80 от 18.03.2015

2015-03-18

Протокол от работата на комисията, утвърден на 13.02.2015г.

2015-02-13

Изтегли документация

2015-01-20

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодични доставки на  принтерни, копирни и др. офис материали и консумативи"

Договор № 79 от 17.02.2015

2015-02-17

Протокол от работата на комисията, утвърден на 05.02.2015г.

2015-02-05

Изтегли документация

2015-01-15

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIII a  от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на канцеларски офис материали и консумативи"

Договор № 67 от 30.01.2015

2015-01-30

Протокол от работата на комисията, утвърден на 22.01.2015г.

2015-01-22

Изтегли документация

2015-01-05


ВЪЗЛОЖЕНА


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен банков кредит на Община Марица”

 

Информация за плащане по договор

2016-05-10

Информация за плащане по договор

2016-04-06

Информация за плащане по договор

2016-03-09

Информация за плащане по договор

2016-02-09

Информация за плащане по договор

2016-01-11

Информация за плащане по договор

2015-12-04

Информация за плащане по договор

2015-11-02

Информация за плащане по договор

2015-10-05

Информация за плащане по договор

2015-09-07

Информация за плащане по договор

2015-08-06

Информация за плащане по договор

2015-06-30

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията за участие.

2015-04-20

Договор № 129 от 16.04.2015

2015-04-16

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията за участие.

2015-04-01

Решение РД-09-287 от 13.03.2015

2015-03-13

Протокол 4 от 12.03.2015

2015-03-12

Протокол 3 от 23.02.2015

2015-02-23

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

      На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, обявявам на лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП, както и на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН БАНКОВ КРЕДИТ  НА ОБЩИНА ,,МАРИЦА‘‘, че отварянето на ценовите предложения ще се извърши на 26.02.2015г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община ,,Марица‘‘- етаж 2, бул. ,,Марица‘‘ 57А, град Пловдив.

 

С уважение,

 

ИНЖ. ПЕТЪР МИНКОВ

член на комисия, съгласно

Заповед № РД-09-163/10.02.2015г.

на  инж. Петко Чочев

и.д. Кмет на Община ,,Марица‘‘,

съгласно Заповед № РД-09-162/09.02.2015г.

на Кмета на Община ,,Марица

2015-02-23

 

 

Протокол 2 от 23.02.2015

2015-02-23

Протокол 1 от 11.02.2015г.

2015-02-11

 

 

Разяснения по реда на чл.29 от ЗОП  ИЗХ. № 92-00-4

Разяснения по реда на чл.29 от ЗОП  ИЗХ. № 92-00-4(1)

2015-01-15

Разяснения по реда на чл.29 от ЗОП

2015-01-13

 

Решение за промяна

Документация, съгласно решение за промяна

Разяснения по реда на чл.29 от ЗОП

2015-01-12

 

Изтегли документация

2014-12-29

ВЪЗЛОЖЕНА


 

Обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на специализиран автобусен превоз на ученици до средищни училища на територията на община Марица-Област Пловдив за календарната 2015г. по обособени позиции."

Изтегли документация

2014-10-07

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

      На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, обявявам на лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП, както и на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОБУСЕН ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИ ДО СРЕДИЩНИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА- ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2015г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, че отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 26.11.2014г. от 09:30 часа в заседателната зала на Община ,,Марица‘‘- етаж 2, бул. ,,Марица‘‘ 57А, град Пловдив.

 

С уважение,

Любомира Ангелова

член на комисия, съгласно

Заповед № РД-09-1192/05.11.2014г.

на Кмет на Община ,,Марица‘‘

2014-11-19

Протокол от 05.11.2014 г.

Протокол от 26.11.2014 г.

Решение от 01.12.2014 г.

2014-12-01

Договор с регистрационен № 216/23.12.2014

Договор с регистрационен № 217/23.12.2014

Договор с регистрационен № 218/23.12.2014

Договор с регистрационен № 219/23.12.2014

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията за участие.

2014-12-30

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с обект: “Ремонт на улично осветление на територията на oбщина Марица”

Изтегли документация

2014-09-19

Протокол от работата на комисията, утвърден на 21.10.2014г.

2014-10-21

Договор с регистрационен №195/24.10.2014

2014-10-27

ВЪЗЛОЖЕНА


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Предоставянето на услуги,  свързани със зимно поддържане и почистване на общинска пътна мрежа на територията на община Марица, област Пловдив."

 

Изтегли документация

2014-08-04

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

      На основание чл.69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, обявявам на лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП, както и на участникът в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставянето на услуги, свързани със зимно поддържане и почистване на общинска пътна мрежа на територията на Община ,,Марица‘‘, област Пловдив”, че отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 18.09.2014г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община ,,Марица‘‘- етаж 2, бул. ,,Марица‘‘ 57А, град Пловдив.

 

С уважение,

 

Любомира Ангелова

член на комисия, съгласно

Заповед № РД-09-937/03.09.2014г.

на Кмет на Община ,,Марица‘‘

2014-09-11

Протокол от работата на комисия,назначена със заповед № РД-09-937/03.09.2014

Протокол от работата на комисия,назначена със заповед № РД-09-937/03.09.2014

Решение № РД-09-1053/30.09.2014

Договор с регистрационен № Д-196/24.10.2014

Договор с регистрационен № Д-197/24.10.2014

Договор с регистрационен № Д-198/24.10.2014

Договор с регистрационен № Д-199/24.10.2014

Информация за датите и основанието за освобождаване на гаранцията за участие.

2014-11-03

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА  СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СГРАДА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ – ДЕТСКА ГРАДИНА, НА ТЕРИТОРИЯТА НА С. ВОЙВОДИНОВО , ОБЩИНА МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ“

Изтегли документация

2014-06-23

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: “Изготвяне на комплексен проект  за инвестиционна инициатива за линеен обект на техническата инфраструктура за обект:
„СТОМАНОБЕТОНОВ МОСТ НАД КАНАЛ ПИ 224.139 МЕЖДУ ДВАТА ЛОКАЛА (ПАРАЛЕЛНИ НА ПЪТ II-64 „ПЛОВДИВ-КАРЛОВО” В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА МАРИЦА И ОБЩИНА ПЛОВДИВ”

Изтегли документация

2014-06-23

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет:ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА ЗА КЕТЪРИНГ – ОСИГУРЯВАНЕ НА ГОТОВА ХРАНА ЕЖЕДНЕВНО ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕЦАТА , ПОСЕЩАВАЩИ ЦДГ "ДЕТЕЛИНА" – С. КРИСЛОВО, ОБЩИНА МАРИЦА.

Изтегли документация

2014-06-23 

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: „Ежедневна доставка на готови ястия - кетъринг по предварителна писмена заявка, отправена ежеседмично от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласувана с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,   за нуждите на „Дневен център за стари хора“ в с. Строево , община Марица.”

Изтегли документация

2014-06-05

ВЪЗЛОЖЕНА


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Ремонт на улици от вътрешната улична мрежа на с. Войсил, община "Марица"

Изтегли документация

2014-06-03

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Технически проект” за подобряване на енергийната ефективност на следните обекти:„ ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий” с.Костиево, община Марица“; „Здравна служба с.Маноле, община Марица“ и ЦДГ  „ Буратино” с.Костиево, община Марица“

Изтегли документация

2014-05-23

ВЪЗЛОЖЕНА


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА ОБЕКТ „РАЗШИРЕНИЕ НА ЦДГ – С. ТРУД” в УПИ II, обединено детско заведение, кв. 36а, по плана на с. Труд, Община „Марица”

Изтегли документация

2014-05-12

Решение за промяна

2014-05-21

Проект на договор

2014-05-21

Разяснения към документацията за участие

2014-06-11

Съобщение

2014-06-17

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички участници в открита процедура ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА ОБЕКТ „РАЗШИРЕНИЕ НА ЦДГ – С. ТРУД” в УПИ II, обединено детско заведение, кв. 36а, по плана на с. Труд, Община „Марица”

Уведомяваме Ви, че отварянето на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА ОБЕКТ „РАЗШИРЕНИЕ НА ЦДГ – С. ТРУД” в УПИ II, обединено детско заведение, кв. 36а, по плана на с. Труд, Община „Марица” ще се извърши на 24.06.2014 г. от 11:00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община ,,Марица’’, с адрес: град Пловдив, бул. "Марица" 57А, ет.2.

2014-06-23

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от Комисията, назначена със Заповед № РД-09-615/24.06.2014 г. на кмета на община Марица, за разглеждане, оценка и класиране на офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА ОБЕКТ –  „РАЗШИРЕНИЕ НА ЦДГ- с. Труд“ , в УПИ II, обединено детско заведение, кв.36А, по плана на с.Труд, общ. Марица“.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл.69а, ал.3 ЗОП

По повод на представените оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ) НА ОБЕКТ –  „РАЗШИРЕНИЕ НА ЦДГ- с. Труд“ , в УПИ II, обединено детско заведение, кв.36А, по плана на с.Труд, общ. Марица“ и на основание чл.69а, ал.3 ЗОП, Моля да имате предвид следното:  

Комисията за провеждане на откритата процедура, назначена със Заповед № РД-09-615/24.06.2014 г. на кмета на община Марица, на 11.08.2014 г. в 10.00 часа в Заседателната зала на община Марица - етаж 2, ще отвори ценовите оферти. При отварянето на ценовата оферта, комисията ще оповести предлаганата цена.

При отварянето на ценовата оферта имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

 

Лилия Пенева

Член на Комисията назначена със

Заповед № РД-09-615/24.06.2014 г. на кмета на община Марица

2014-08-06 


ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: Доставка чрез закупуване на 2 /два/ броя употребявани, високопроходими леки автомобили за нуждите на Община ,,Марица’’.

Изтегли документация

2014-05-10

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „Технически проект” за подобряване на енергийната ефективност на следните обекти:„ ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий” с.Костиево, община Марица“; „Здравна служба с.Маноле, община Марица“ и ЦДГ  „ Буратино” с.Костиево, община Марица“

Изтегли документация

2014-05-09

Съобщение към всички участници

2014-05-12

ЗАТВОРЕНА


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възлагане изпълнението на строително-монтажни работи в изпълнение на списъка с капиталови разходи на община Марица за 2014г."

Изтегли документация

2014-05-07

СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на всички участници в открита процедура "Възлагане изпълнението на строително-монтажни работи в изпълнение на списъка с капиталови разходи на община Марица за 2014г."

Уведомяваме Ви, че отварянето на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възлагане изпълнението на строително-монтажни работи в изпълнение на списъка с капиталови разходи на община Марица за 2014г." ще се извърши на 10.06.2014 г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община ,,Марица’’, с адрес: град Пловдив, бул. "Марица" 57А, ет.2.

2014-06-03

УВЕДОМЛЕНИЕ

от Комисията, назначена със Заповед № РД-09-550/10.06.2014 г. на кмета на община Марица, за разглеждане, оценка и класиране на офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане изпълнението на строително-монтажни работи в изпълнение на списъка с капиталови разходи на община Марица за 2014г."

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл.69а, ал.З ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на представените оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане изпълнението на строително-монтажни работи в изпълнение на списъка с капиталови разходи на община Марица за 2014г." и на основание чл.69а, ал.З ЗОП, Моля да имате предвид следното:
Комисията за провеждане на откритата процедура, назначена със Заповед № РД-09-550/10.06.2014 г. на кмета на община Марица, на 30.07.2014 г. в 13.00 часа в Заседателната зала на община Марица - етаж 2, ще отвори ценовите оферти. При отварянето на ценовата оферта, комисията ще оповести предлаганата цена.
При отварянето на ценовата оферта имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Лилия Пенева
Член на Комисията назначена със
Заповед № РД-09-550/10.06.2014 г. на кмета на община Марица

2014-07-28

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП: ,,Упражняване на  строителен надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на съвременно средищно училище с професионална насоченост „земеделие“ в с. Маноле“ , община Марица   

Изтегли документация

2014-04-30

ВЪЗЛОЖЕНА


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на сграда за обществено обслужване – детска градина, на територията на с. Войводиново, община Марица, област Пловдив"

Изтегли документация

2014-04-28

Разяснения към документацията за участие

2014-05-20

УВЕДОМЛЕНИЕ

от Комисията, назначена със Заповед № РД-09-511/30.05.2014 г. на кмета на община Марица, за разглеждане, оценка и класиране на офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на сграда за обществено обслужване – детска градина, на територията на с. Войводиново, община Марица, област Пловдив”.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл.69а, ал.3 ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на представените оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на сграда за обществено обслужване – детска градина, на територията на с. Войводиново, община Марица, област Пловдив”, и на основание чл.69а, ал.3 ЗОП, Моля да имате предвид следното:  

Комисията за провеждане на откритата процедура, назначена със Заповед № РД-09-511/30.05.2014 г. на кмета на община Марица, на 09.07.2014 г. в 14.00 часа в Заседателната зала на община Марица - етаж 2, ще отвори ценовата оферта. При отварянето на ценовата оферта, комисията ще оповести предлаганата цена.

При отварянето на ценовата оферта имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Лилия Пенева
Член
на Комисията назначена със
Заповед №
РД-09-511/30.05.2014 г. на кмета на община Марица

2014-07-07 


ВЪЗЛОЖЕНА


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на съвременно средищно училище с професионална насоченост "Земеделие" в с. Маноле, община "Марица"

Изтегли документация

 

2014-04-24

Решение за промяна

2014-05-07

Разяснения към документацията за участие

2014-05-10

Разяснения към документацията за участие

2014-05-28

Разяснения към документацията за участие

2014-06-06

Разяснения към документацията за участие

2014-06-09

Разяснения към документацията за участие

Проекта за физкултурен салон по част Строителни конструкции ще бъде добавен във сайта.

2014-06-10

СЪОБЩЕНИЕ

2014-06-17

 

ДО

Участниците в процедурата

Представителите на юридически лица с нестопанска цел

Средствата за масово осведомяване

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

от Комисията, назначена със Заповед № РД-09-606/23.06.2014 г. на кмета на Община Марица , за разглеждане, оценка и класиране на офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на съвременно средищно училище с професионална насоченост „Земеделие" в с. Маноле".

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл.69а, ал.З ЗОП УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на представените оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на съвременно средищно училище с професионална насоченост „Земеделие" в с. Маноле" и на основание чл.69a, ал.З ЗОП, Моля да имате предвид следното:

Комисията за провеждане на откритата процедура, назначена със Заповед № РД-09-606/23.06.2014 г. на кмета на община Марица, на 01.09.2014 г. в 14.00 часа в Заседателната зала на община Марина - етаж 2, ще отвори ценовите оферти. При отварянето на ценовата оферта, комисията ще оповести предлаганата цена.

При отварянето на ценовата оферта имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цет и на средствата за масово осведомяване.

 

С УВАЖЕНИЕ:

Инж. Петър Минков

Председател на Комисията, назначен със

Заповед № РД-09-606/23.06.2014 г. на кмета на община Марица

2014-08-29


ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: ,,Периодични доставки на строителни материали’’

Изтегли документация

2014-04-22

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: ,,Консултантски услуги за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на община Марица’’

Изтегли документация

2014-04-16

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: ,,Периодични доставки на строителни материали’’

Изтегли документация

2014-04-02

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: ,,Ремонт на улична мрежа и общински пътища на територията на община Марица.’’

Изтегли документация

2014-03-24

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет: ,,Доставка на постелъчен инвентар за  нуждите на детските градини на територията на община Марица."

2014-03-11

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет:,,Изготвяне на предварителна оценка на Общински план за развитие за периода 2014-2020г., както следва: 1. Изготвяне на оценка за социално-икономическо въздействие на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. и 2. Изготвяне на екологична оценка на Общински план за развитие за периода 2014-2020г.’’

2014-02-24

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


Процедура по реда на глава VIIIа от ЗОП, с предмет:,,Изготвяне на предварителна оценка на Общински план за развитие за периода 2014-2020г., както следва: 1. Изготвяне на оценка за социално-икономическо въздействие на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. и 2. Изготвяне на екологична оценка на Общински план за развитие за периода 2014-2020г.’’

2014-02-13

Изтегли документация

ЗАТВОРЕНА


ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛ. VIIIа от ЗОП, с предмет: „Разработване на Общински план за развитие за периода  2014-2020 година, разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка  при изпълнение на  Инвестиционна стратегия на Община Марица, разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка  при изпълнение на Младежка стратегия на община Марица и разработване на стратегия за управление на общинската собственост и правила за мониторинг и оценка на изпълнението и  по ОПАК”

2014-02-03

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Община "Марица" уведомява всички желаещи да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” ЗОП с предмет: Извършване на геодезически дейности и услуги на територията на Община Марица за имоти общинска собственост, че оценката на офертите ще се извърши по критерия "Икономически най-изгодна оферта" съгласно следните показатели:
1. Срок за изпълнение на предлаганите геодезически дейности и услуги, с относителна тежест на показателя - 50%
2. Цена за изпълнение предмета на порачката, с относителна тежест на показателя - 50%
2014-01-30

Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а” ЗОП с предмет: Извършване на геодезически дейности и услуги на територията на Община Марица за имоти общинска собственост.

2014-01-24

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

   Уведомявам Ви, че отварянето на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект: ,, Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в село Трилистник, Община ,,Марица’’ – област Пловдив’’ ще се извърши на 28.01.2014 г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община ,,Марица’’, с адрес: град Пловдив, бул. "Марица" 57А, ет.2.

С уважение,

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА

член на Комисия съгласно

Заповед № РД-09-939/22.07.2013г.

на Кмета на Община ,,Марица"

2014-01-21


УВЕДОМЛЕНИЕ

от Комисията, назначена със Заповед № РД-09-1416/26.11.2013 г. на кмета на община Марица, за разглеждане, оценка и класиране на офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти".

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: Чл.69а, ал.З ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод на представените оферти за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти", и на основание чл.69а, ал.З ЗОП моля да имате предвид следното:

Комисията за провеждане на откритата процедура, назначена със Заповед № РД-09-1416/26.11.2013 г. на кмета на община Марица, на 22.01.2014 г. в 10.00 часа в Заседателната зала на община Марица, ще отвори ценовата оферта. При отварянето на ценовата оферта комисията ще оповести предлаганата цена.

При отварянето на ценовата оферта имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Лилия Пенева
Председател на Комисията назначена със
Заповед № РД-09-1416/26.11.2013 г. на кмета на община Марица

 

2014-01-17


Документацията за участие в процедурата  за възлагане на обществена поръчка, провеждана по реда на глава VIIIa  от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на хигиенни материали и консумативи"

 

2014-01-09

Изтегли документация

ВЪЗЛОЖЕНА


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

   Уведомявам Ви, че отварянето на ценовата оферта на участника в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Събиране и транспортиране на битови и градински отпадъци, поддържане на площадките за градински отпадъци, почистване на нерегламентирани замърсявания, машинно метене и машинно миене на територии за обществено ползване, дезинфекция на съдовете за събиране на битови отпадъци в населените места в община „Марица”, съпътстваща дейност по превоз на товари” ще се извърши на 24.02.2014 г. от 14:00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община ,,Марица’’, с адрес: град Пловдив, бул. "Марица" 57А, ет.2.

С уважение,

ЛИЛИЯ ПЕНЕВА

член на Комисия съгласно

Заповед № РД-09-57/21.01.2014г.

на Кмета на Община ,,Марица"

2014-02-19


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   Уведомявам Ви, че отварянето на офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: " Строителни и монтажни работи при изпълнение на обект: ,, Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в село Трилистник, Община ,,Марица’’ – област Пловдив’’ ще се извърши на 28.01.2014 г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на Община ,,Марица’’, с адрес: град Пловдив, бул. "Марица" 57А, ет.2.

С уважение,

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА

член на Комисия съгласно

Заповед № РД-09-939/22.07.2013г.

на Кмета на Община ,,Марица"

2014-01-21


 

АРХИВ

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

 

 

            „Събиране и транспортиране на битови и градински отпадъци, поддържане на площадките за градински отпадъци, почистване на нерегламентирани замърсявания, машинно метене и машинно миене на територии за обществено ползване, дезинфекция на съдовете за събиране на битови отпадъци в населените места в община „Марица”, съпътстваща дейност по превоз на товари”