Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 

 

 

ОБЩИНА „МАРИЦА”

част от инициативата

„Да изчистим България заедно”

2015 година


Община „Марица“ за поредна година  подкрепя националната инициатива "Да изчистим България заедно",  която тази година ще стартирана на 10 май и ще включва пет еднодневни акции с тематична насоченост.      

Ръководството на общината призовава гражданите да бъдат съпричастни към каузата и да се включат според възможностите си в почистването на:

10.05.2015 г.,  когато е Европейският ден за почистване - улици, квартали, междублокови пространства, райони около пенсионерски клубове, училища, детски градини - градска среда във всяко населено място; 

17.05.2015 г. – Международен ден на спорта  - места за отдих и спорт: стадиони, спортни площадки, дворове на училища и детски градини, паркове и зелени площи; 

31.05.2015 г. – В навечерието на Деня на детето - детски площадки във всяко населено място; 

07.06.2015 г. - природни паркове и защитени територии, горски територии;

27.06.2015 г.  - речни корита  в близост до населените места.

Община „Марица” ще осигури ръкавици и чували за смет, както и извозване на събраните отпадъци до регламентираните  регионални депа. Материалите може да получите от съответното кметство в петъчните дни, преди акциите. Чувалите със събраните отпадъци  поставете до контейнерите за битови отпадъци в района на почистване.

2015-05-05


ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ОСВЕДОМЕНОСТ  И ЕКОЛОГИЧНО СЪЗНАНИЕ

ОБЩИНА „МАРИЦА“

2015 ГОДИНА

 

Уважаеми дами и господа,

Информационната кампания на Община „Марица“  за разделно събиране при източника на образуване и оползотворяване на  биоразградимите битови отпадъци стартира през 2014 г. с подготовка и разпространение на брошурата  „Домашно компостиране.  Как и защо да компостираме?“ .

С настоящата анкета бихме искали да съберем информация и да получим Вашето мнение и нагласа  за извършване на домашно /фамилно/ компостиране на биораградимите отпадъци  чрез предоставени от общината компостери и методическо съдействие.

Анкетното проучване се провежда в периода 20.04.2015-31.05.2015 г., с цел установяване мнението на населението на 19-те села на Община „Марица“.

За целите на проучването, моля да отговорите на следните въпроси:

ЛИНК АНКЕТНА КАРТА

Повече за домашното компостиране:

ЛИНК БРОШУРА

2015-04-22

 


 

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ОСВЕДОМЕНОСТ  И ЕКОЛОГИЧНО СЪЗНАНИЕ

ОБЩИНА „МАРИЦА“

2015 ГОДИНА

 

ОТПАДЪЦИ

 

НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА ЛЕНТОВИ КАПКОВИ МАРКУЧИ

ЗА НАПОЯВАНЕ

 

 

 

         Уважаеми жители на Община „Марица”,

         По повод запитвания на граждани, притежатели на негодни за употреба капкови маркучи, как да се освободят от тях, извършихме необходимите проучвания и Ви уведомяваме, че „Каскада“ ООД изкупува и преработва тези отпадъци.

         Складовата и производствена база на дружеството се намира на територията на нашата община, в село Царацово.

 

С предаване на отпадъците за преработка и рециклиране, и добрата изкупна цена, която предлага дружеството:

-Ще си възстановите част от вложените финансови средства;

-Ще сте избрали най-правилния, екологосъобразен и законосъобразен начин да се освободите от тези отпадъци.

 

 

За повече информация:

 

Община „Марица“ :  032/907852 – Р. Дивекова

„Каскада“ ООД: 0887474244 – г-н  Недев

2015-03-19


 

Заповед № РД-09-1156/27.10.2014 за определяне границите на услугите по сметосъбиране за 2015г.

Виж пълния текст

2014-10-28

 


 

Уважаеми жители на Община „Марица”,

Кампанията  „Живея в чиста община” стартирана на 05.04.2014 година с акция по почистване на улиците и обществените площи на територията на деветнадесетте села. Вече са осигурени и раздадени в кметствата консумативи и информационни материали.

Целта на кампанията е да повишим обществената осведоменост и  екологично съзнание, както и да провокираме ангажираност сред гражданите, предприятията и администрациите за екологосъобразни и законосъобразни дейности с отпадъците на територията на общината.

През 2014 година ще осъществим няколко кампании за разделно събиране на отпадъците.

Ако променим отношението и поведението си към отпадъците и спазваме
правилата за събирането на различните видове отпадъци, ще установим, че почти всичкият ни ”боклук” може да бъде рециклиран.

Повече информация за видовете отпадъци и тяхното правилно управление на територията на Община „Марица”:

ДА ПРОМЕНИМ СЪЗНАНИЕТО СИ! ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА!
ДА НАМАЛИМ ОТПАДЪЦИТЕ!


ДОМАШНО КОМПОСТИРАНЕ. ЗАЩО И КАК ДА КОМПОСТИРАМЕ?

2014-04-03


График за обслужване на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община "Mарица" през 2014 година

 

2014-03-24


 

ВСИЧКИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА” СА ОБХВАНАТИ ОТ СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, ОРГАНИЗИРАНА В СЪТРУДНИЧЕСТВО С „ЕКОБУЛПАК” АД

В началото на месец март 2014 година и в най-малките населени места на Община „Марица” бяха разположени  контейнери за разделно събиране, временно съхранение, сортиране, обработка и транспортиране на отпадъци от опаковки, образувани от домакинствата, обществените и административните учреждения, училищата, търговските,  промишлените и туристическите обекти. С разположените допълнителни контейнери, системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община „Марица” обхвана цялото население на общината...

Виж цялата новина

2014-03-20

 


 

Разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на Община „Марица”

Община „Марица” съвместно с организациите по оползотворяване „Екобатери”АД и „Елтехресурс”АД стартира прилагане на системи за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване на образуваните на територията на общината на негодни за употреба батерии и акумулатори и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване...

Виж цялата новина

2014-03-20