Използвате старият сайт на Община Марица!
За актуална информация посетете този линк или
www.maritsa.bg

 
 

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община "Марица"

2015-03-23


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община "Марица"

2015-03-13


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община "Марица"

2015-02-27


Проект на Наредба за изменение на Наредба за хигиенните изисквания за отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на община "Марица"

2015-02-19


Проект на план за интеграция на ромите (пир) 2014-2020г. на община Марица

Проект

Докладна записка

2015-02-13


Проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община "Марица"

2015-01-23


Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за хигиенните изисквания за отглеждане на животни за производствени и лични нужди на територията на Община "Марица"

2015-01-13


Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община "Марица"- Пловдив

2015-01-06


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община "Марица"

2015-01-06


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община "Марица"

2014-11-26


На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси на 28.11.2014 г. от 15.00 часа в залата на Община „Марица” в гр. Пловдив, бул. „Марица” № 57А ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет за 2015 г. на Община „Марица”.

Материалите са на разположение в центъра за услуги и информация към общината и ще се публикуват в електронния сайт на общината – www.maritsa.org

Поканват се гражданите и организациите, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, да се запознаят и участват в обсъждането на проекта.

Изтегли материали

2014-11-20


П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА МАРИЦА

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Марица стартира публично обсъждане на необходимостта от поемане на общински дълг.

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг и чл. 68 от Наредбата за условията и реда за съставяне на прогнозата за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Марица,

каня всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица на среща за обществено обсъждане на предложение за поемане на  общински дълг със следните основни параметри:

1. Предназначението  на дълга е осигуряване на финансови средства  във връзка с изграждането на сгради публична общинска собственост: целодневни детски градини и читалища, както и ремонт на вътрешнта улична мрежа на територията на общината.

2. Размер на дълга - 3 500 000 лв. /три милиона и петстотин хиляди лв./

3. Начин на финансиране – дълг поет с договори за общински заеми-дългосрочен инвестиционен банков кредит.

4. Начин на обезпечаване-залог на текущи и бъдещи вземания на бюджетни средства, както и на изравнителната субсидия.

5. Срок за погасяване – до 8 години.

6. Място и дата на провеждане на обсъждането - в заседателната зала на Община „Марица“ от 15.00 часа на 03.10.2014 год.

Материалите по поканата можете да намерите в Информационния център на Общината.

 

Димитър Иванов

Кмет на Община Марица


2014-09-30


 

Окончателен вариант на Общински план за развитие на Община "Марица" за 2014-2020 г.

2014-07-14


Предварителен проект за общинския план за развитие на Община "Марица" за 2014-2020 г.

Аналитична част: Приложение 1

Аналитична част: Приложение 2

Аналитична част: Приложение 3

Аналитична част: Приложение 4

Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на Младежка стратегия на Община "Марица"

Разработване на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на Инвестиционна стратегия на Община "Марица"

Стратегия за управление на общинската собственост на Община "Марица" и правила за мониторинг и оценка на изпълнението й

Стратегия за управление на общинската собственост на Община "Марица" и правила за мониторинг и оценка на изпълнението й - Приложение 1

Последваща оценка на общинския план за развитие на Община "Марица" за 2007-2013 г.

2014-06-30


Анализ на икономическото и социално развитие на Община "Марица". Обобщен SWOT анализ. Стратегия за развитието. Приложения.

2014-06-16


Анализа на общинския план за развитие на Община "Марица" за 2014-2020 г.

2014-06-13


Последващата оценка на общинския план за развитие на Община "Марица" за 2005-2015 г.

2014-06-13


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за управление на горските територии-общинска собственост на Община "Марица"

2014-06-02


Проект на наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на община "Марица"

2014-05-12


Проект на Наредба за управление на общинските пътища на Община „Марица“

2014-03-28


Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите в Община „Марица“

2014-03-28


Годишен доклад за 2013 г.

Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общински план за развитие на Община „Марица“ 2005 – 2015 г.

2014-03-21


П О К А Н А

На основание чл. 140, ал. 2 от Закона за публичните финанси на 27.03.2014 г. от 15.00 часа в залата на Община „Марица” в гр. Пловдив, бул. „Марица” 57 А, ще се представи за публично обсъждане отчета за изпълнение на бюджета на Община „Марица” за 2013 г.. Материалите са на разположение в центъра за услуги и информация към общината и са  публикувани в електронния сайт на общината- www.maritsa.org

Председателят на Общински съвет „Марица” кани гражданите и организациите, да се запознаят и участват в обсъждането на отчета.

Становища по годишния отчет могат да се предоставят писмено в деловодството на Общинския съвет до 25.03.2014 г.

 

Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община „Марица” за периода 01.01.2013-31.12.2013

Отчет за състоянието на общинския дълг за 2013г.

Годишен отчет на сметките за средства от ЕС за 2013г.

2014-03-20


 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на реда на управление на горските територии-общинска собственост на Община "Марица"

2014-03-12


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 1 за подържане и опазване на обществения ред, чистота и обществено имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на община "Марица"

2014-02-17


Проект на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на община "Марица"

2014-02-03


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община "Марица"

2014-02-03


Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет "Марица"

2014-01-14


Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Марица

2014-01-13


Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община "Марица".

2013-12-03


Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община "Марица"

2013-12-03


Проекта за бюджет на общината за 2014 година.

Доклад

Разходи-местни дейности

Капиталови разходи

Дофинансиране

Приходи

Държавни дейности

Извънбюджетни сметки и фондове

2013-11-22


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”

2013-09-10


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА РЕКЛАМНО – ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕМЕНТИ ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА  ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА “МАРИЦА”

2013-09-10


Проект на наредба за условията и реда за изхвърляне, събиране, включително разделно, транспортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци и масово разпространени отпадъци на територията на Община „Марица”, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на ЗМДТ.

2013-07-02


Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на община „Марица”,

2013-06-10


Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”

2013-05-07


Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община „Марица”

2013-05-07


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община "Марица"

2013-04-02


Проект на Стратегия за развитие на социалните услугив Община „Марица”за периода2013 – 2015

2013-03-19


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на Община „Марица”

2013-02-04


Проект на Общинска програма по енергийна ефективност за 2013-2016 година

2013-01-30


ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНА „МАРИЦА” ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД И ДРУГИ ГРАЖДАНИ В УЯЗВИМО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ, ЖИВЕЕЩИ В СХОДНА НА РОМИТЕ СИТУАЦИЯ 2012 – 2014 г.

2012-12-20


ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА  НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ  КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА 2012г.-2015г.


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "МАРИЦА"

Виж докладна записка и проект

03.12.2012г.


ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2012-2020Г.

16.10.2012г.


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРАТИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА”

Виж докладна записка и проект

07.06.2012г.


Доклад за междинна оценка на ОБЩИНСКИ ПЛАН за развитие на Община "Марица" 2005-2015 г.

Виж доклада

06.03.2012г.


Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община "Марица"

Виж докладна записка

16.01.2012г.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "МАРИЦА". ВХ. № 447 дата: 05.12.2011 година

06.12.2011г.


НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА "МАРИЦА". ВХ. № 449 дата06.12.2011 година

06.12.2011г.


ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ „МАРИЦА”, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

05.12.2011г.


Проект: Ефективна, прозрачна и почтена община

Оперативна програма „Административен капацитет”

Приоритетна ос 1:  Добро управление

Подприоритет 1.2: Прозрачна и почтенна държавна администрация

Бюджетна линия: BG051PO002/08/1.2-04

Договор: А-08-12-46-С/29.04.2009г.

Бенефициент: Община „Марица”

Партньор: Община Брезово

 

 

Документи за обсъждане:

Стратегия за ефективност и прозрачност на общинската админстрация

Комуникационна стратегия на община "Марица"

Стратегия за обучение на общинските служители

Стратегия за превенция на корупцията

Стратегия за прозрачност и ефективност на общински съвет - Марица

Етичен кодекс заповедението на служителите в общинска администрация "Марица"

Разработване на вътрешни правила за работа с граждани

 


Изменение и допълнение на Наредба №1 "Поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество, за организацията и безопасността на движението на територията на община "Марица"

 Виж пълен текст на докладната


Общинска администрация Марица и Общински съвет Марица на основание чл. 26 ал.2 от ЗНА дават възможност на обществеността и на всички заинтересовани в 14 дневен срок, считано от 13.07.2011год. да направят своите предложения и становища по проект за изменение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община „Марица”
Мотивите  за промяна са посочени в докладна записка с входящ номер ОбС-176. от 18.07.2011г. приложена по-долу:

Виж пълен текст на Докладна записка


ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА „МАРИЦА” ЗА 2011 ГОДИНА

Изтегли проект


ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОДЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „МАРИЦА”

Докладна записка


 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОВИЯТА НА ОБЩИНА "МАРИЦА"

Изтегли

За мнения и предложения натисни тук

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА “МАРИЦА”

Изтегли докладна

Изтегли приложения

За мнения и предложения натисни тук


ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН

 

Общ устройствен план-предварителен проект Схеми
Общ устройствен план-екологична оценка Схеми
Общ устройствен план окончателен проект Схеми
Правила и нормативи за прилагане на ОУП на община "Марица"

 

П Р О Е К Т 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”  

П Р О Е К Т 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община “Марица”